BEZPŁATNE SZKOLENIA SPECJALIZACYJNE DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH DOFINANSOWANE Z MINISTERSTWA ZDROWIA.
Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Sp. z o.o. w Rzeszowie prowadzi nabór na szkolenia specjalizacyjne dla pielęgniarek i położnych finansowane z Ministerstwa Zdrowia na terenie całego kraju.
Wiarygodna Firma Województwa Podkarpackiego
Z ogromną przyjemnością informujemy, iż Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Sp. z o.o. w Rzeszowie, po raz dziesiąty został wyróżniony Certyfikatem „Wiarygodna Firma Województwa Podkarpackiego".
Plany kształcenia na II półrocze 2021 roku.
Zapraszamy do zapoznania się z pierwszymi planami kształcenia na II półrocze 2021 roku (placówka szkoleniowa w Rzeszowie).
Profil na Facebooku.
Serdecznie zapraszamy wszystkich do polubienia i zapozniania się z naszym profilem na Facebooku "Pielęgniarki na platformie".

Informujemy, że Regionalną Koordynatorką Szkoleń realizowanych w ramach projektu w woj. świętokrzyskim  jest pani  ANNA MĘCZKOWSKA.

KONTAKT do Koordynatorki:    email:  anna_meczkowska@onet.pl   tel.  604 905 756

POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNE:

Kwalifikacje do udziału w kursach projektowych są 2-etapowe:

1) sprawdzenie przez Komisję dokumentów formalnych:  formularza zgłoszeniowego, prawa wykonywania zawodu, dyplomów, aktualnego zaświadczenia o zatrudnieniu,  zaświadczenia o współpracy z POZ (dodatkowy pkt. dla osób współpracujących z placówką świadczącą podstawową opiekę zdrowotną niezależnie od rodzaju i formy), kopii zaświadczeń z kursów kwalifikacyjnych/specjalizacji:

2) test wiedzy - 20 pytań z podstawowych zagadnień z zakresu dziedziny kursu.

Uzyskane pkt. wpisane będą w Karcie kwalifikacyjnej (wzór w załączeniu). Na kursu zostaną przyjęte osoby z największą liczbą pkt., a w przypadku równej liczby pkt. w pierwszej kolejności osoby zatrudnione lub współpracujące z POZ .

Osoby, które nie wezmą udziału w kwalifikacjach nie mogą zostać zakwalifikowane. W przypadku nie zakwalifikowania się do obecnej grupy z powodu mniejszej liczby punktów można brać udział w kwalifikacjach do kolejnej edycji tego samego kursu lub wybrać inny kurs projektowy.

ZAPROSZENIA NA KWALIFIKACJE:

1) Biuro projektu zaprasza pielęgniarki/arzy i położne na postępowanie kwalifikacyjne do udziału w kursie specjalistycznym „Wykonywanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego” realizowanym w Ostrowcu Świętokrzyskim.  Odbędzie się ono w dniu 03.11.2016 r. o godz. 14.00 w Ostrowieckim Centrum Medycznym przy ul. Iłżeckiej 31A. Przewidywane czas trwania kwalifikacji to 2 godz.

Celem kwalifikacji jest wyłonienie 20 uczestników ww. kursu. Bliższe informacje na temat kwalifikacji znajdziecie Państwo w dołączonym piśmie. 

Ramowy program kursu, wymogi  dotyczące uczestników, formy realizacji i zaliczenia części teoretycznej i praktycznej kursu itp. osoby zainteresowane uzyskają od Pani Koordynatorki lub Kierownika projektu (tel. 508 867 547) oraz na stronie:

http://www.ckppip.edu.pl/uploads/docs/Programy_ksztalcenia/kursy_specjalistyczne_3/Wykonanie%20i%20%20interpretacja%20zapisu%20elektrokardiograficznego.pdf

Kurs o kodzie EKG/6/16 rozpocznie się w dniu  05.11.2016 r. , w tym zajęcia teoretyczne w dniach 05.11. -19.11.2016. Egzamin końcowy planowany jest na 29 grudnia br. Harmonogram poniżej

2) zapraszamy pielęgniarki/arzy i położne na postępowanie kwalifikacyjne do udziału w kursach specjalistycznych  Ordynowanie leków i wypisywanie recept – część I i II realizowanych w Ostrowcu Świętokrzyskim.  Odbędzie się ono w dniu 21.10.2016 r. od godz. 15.00 w Ostrowieckim Centrum Medycznym.

Ramowy program kursu, wymogi  dotyczące uczestników, formy realizacji i zaliczenia części teoretycznej i praktycznej kursu itp. osoby zainteresowane uzyskają od Pani Koordynatorki lub Kierownika projektu (tel. 508 867 547) oraz na stronie:

http://www.ckppip.edu.pl/uploads/docs/Programy_ksztalcenia/kursy_specjalistyczne_3/Ordynowanie%20lek%C3%B3w%20i%20wypisywanie%20recept.pdf

Kurs dla mgr i specjalistów (część I) o kodzie OLWR/17/16 rozpocznie się w dniu  02.12.2016 r. , w tym zajęcia teoretyczne w dniach 02.12. - 10.12.2016. Egzamin końcowy planowany jest na 19 stycznia 2017 r.  listopada br. Harmonogram poniżej

Kurs dla licencjatów (część II)  o kodzie OLWR2/14/16 rozpocznie się w dniu  10.12.2016 r. , w tym zajęcia teoretyczne w dniach 10.12. - 18.12.2016. Egzamin końcowy planowany jest na 19 stycznia 2017 r.  Harmonogram poniżej

 

REALIZACJA KURSÓW W WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIM:

KURSY SPECJALISTYCZNE:

Kurs

Miejsce

Kwalifikacje

Okres realizacji

Egzamin

Ordynowanie leków i wypisywanie recept – część I

Ostrowiec Świętokrz.

21.10.2016

02.12. - 13.01.2017

19.01.2017

Ordynowanie leków i wypisywanie recept – część II

Ostrowiec Świętokrz.

21.10.2016

10.12. - 16.01.2017

19.01.2017

Wykonanie i interpretacja zapisu EKG

Ostrowiec Świętokrz.

05.11.2016

05.11. - 23.12.2016

29.12.2016

Ordynowanie leków i wypisywanie recept – część I

Ostrowiec Świętokrz.

03.02.2017

03.02. - 20.03.2016

23.03.2017

Ordynowanie leków i wypisywanie recept – część II

Ostrowiec Świętokrz.

04.02.2017

16.10. - 12.12.2016

15.03.2017                          

Wywiad i badania fizykalne

Ostrowiec Świętokrz.

25.04.2017

29.04. - 02.06.2017

10.06.2017

Wykonywanie badani spirometrycznego

Ostrowiec Świętokrz.

25.04.2017

30.04. - 22.06.2017

27.06.2017

KURSY KWALIFIKACYJNE:

Pielęgniarstwo onkologiczne

 

09.02.2017

29.04. - 11.09.2017

18.09.2017

 

 

Do pobrania

EKG.6_Ostrowiec_5.11.

OLWR.17_Ostrowiec_02.12.

OLWRII.14_Ostrowiec_10.12.

 

 


Nabór i rekrutacja

 • Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych  prowadzi w Państwa województwie nabór na nieodpłatne, dofinansowane ze środków UE kursy specjalistyczne:
 • Ordynowanie leków i wypisywanie recept  (dla mgr i specjalistów) – 2 grupy
 • Ordynowanie leków i wypisywanie recept  (dla licencjatów) –  2 grupy
 • Wywiad i badania fizykalne – 1 grupa
 • Wykonywanie i interpretacja zapisów EKG  – 1 grupa
 • Wykonywanie badania spirometrycznego  – 1 grupa
 • Opieka pielęgniarska na chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów  – 1 grupa
 • Rehabilitacja osób z  przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi – 1 grupa
 • oraz w kursy kwalifikacyjne w trzech dziedzinach:
 • Pielęgniarstwo onkologiczne – 1 grupa
 • Pielęgniarstwo psychiatryczne – 1 grupa
 • Pielęgniarstwo geriatryczne – 1 grupa

 Każda grupa liczy 20 osób - łącznie w proponowanych powyższych kursach dofinansowanych jest 240 miejsc. Każdy/a uczestnik/czka będzie mógł skorzystać z jednego wybranego kursu projektowego (wyjątkiem są kursy Ordynowanie leków i wypisywanie recept oraz badania fizykalne).

Ważne informacje dotyczące naboru:

- kwestie dotyczące kwalifikowania do projektu określa Regulamin projektu - § 5. Zasady rekrutacji oraz § 6. Zasady kwalifikacji uczestników;

priorytetową grupą  w projekcie są pielęgniarki i pielęgniarze oraz położne zatrudnieni lub współpracujący z POZ (niezależnie od rodzaju i formy zatrudnienia);

- zgodnie z interpretacją MZ  (pismo z dnia 24.06.2016 r. w  załączeniu) poprzez osobę współpracującą z POZ rozumie się pielęgniarkę/arza i położną uprawnioną do realizacji świadczeń POZ i posiadająca kwalifikacje, o których mowa w art. 5 pkt. 25 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

- uczestnikiem współpracującym z POZ może być pielęgniarka/arz, która na podstawie umowy cywilnoprawnej świadczy usługi w nocnej i świątecznej opiece pielęgniarskiej, opiece wyjazdowej lub wykonuje pracę w praktyce lekarza rodzinnego tzw. pielęgniarka praktyki;

- współpracą z POZ nie jest świadczenie usługi opieki długoterminowej nie posiadając uprawnień pielęgniarki świadczącej podstawową opieką zdrowotną;

- Komisja kwalifikująca do poszczególnych edycji kursu każdorazowo wyłania grupę 20 osób w oparciu o Kartę kwalifikacji (w załączeniu);

- każda z osób zainteresowanych udziałem w kursie może orientacyjnie wyliczyć sobie ile pkt. otrzyma podczas kwalifikacji, poza punktem za wyniki testu wiedzy;

- przebieg postępowania kwalifikacyjnego jest jawny i odbywa się z bezpośrednim udziałem osób zainteresowanych, które złożyły Formularz zgłoszeniowy i przystąpiły do kwalifikacji. Osoby, które nie wezmą udziału w kwalifikacjach nie mogą zostać zakwalifikowane do danej edycji kursu;

- w przypadku nie zakwalifikowania się do danej grupy z powodu mniejszej liczby punktów można brać udział w kwalifikacjach do kolejnej edycji tego samego kursu lub wybrać inny kurs. Jednak należy się stawić na kolejne postępowanie oraz ponownie wypełnić test wiedzy;

- kwalifikacje będą prowadzone systematycznie do wyczerpania liczby wolnych miejsc planowanych dla poszczególnych kursów.

Szczegółowe informacje u można uzyskać u Regionalnej Koordynatorki szkoleń.

Harmonogramy szkoleń

Załączniki

Karta kwalifikacyjna

Pismo Ministerstwa Zdrowia w sprawie POZ

WBS.5_Ostrowiec_30.04.

OLWRII.15_Starachowice

OLWRII.14_Ostrowiec_10.12.

OLWR.19_Ostrowiec

OLWR.17_Ostrowiec_02.12.

KKON.5_Ostrowiec_29.04.

EKG.6_Ostrowiec_5.11.

Placówka szkoleniowa Rzeszów

35-083 Rzeszów
ul. Rymanowska 3

tel/fax: 17 77 88 481
księgowość: 508 867 513
biuro projektu: 508 867 547
dział merytoryczny: 508 867 959
sekretariat: 508 867 703 

e-mail: rzeszow@okppip.pl

Placówka szkoleniowa Krosno

38-400 Krosno
ul. Bieszczadzka 5

tel./fax: 13 43 72 781
tel: 508 867 756
tel: 508 867 946
tel: 508 868 063
tel: 727 478 727

e-mail: krosno@okppip.pl

Placówka szkoleniowa Tarnobrzeg

39-400 Tarnobrzeg
ul. 1 Maja 1

tel./fax: 15 823 28 80
15 823 23 23

e-mail: tarnobrzeg@okppip.pl