Plany kształcenia na I półrocze 2024 roku.
Zapraszamy do zapoznania się z pierwszymi planami kształcenia na I półrocze 2024 roku (placówka szkoleniowa w Rzeszowie).
Bezpłatne szkolenia specjalizacyjne dla pielęgniarek i położnych finansowane przez Ministerstwo Zdrowia.
Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Sp. z o.o. w Rzeszowie będzie realizował bezpłatne szkolenia specjalizacyjne dla pielęgniarek i położnych finansowane przez Ministerstwo Zdrowia.
Profil na Facebooku.
Serdecznie zapraszamy wszystkich do polubienia i zapozniania się z naszym profilem na Facebooku "Pielęgniarki na platformie".

Uchwałą Nr 10/2012 Zgromadzenia Wspólników z dnia 20 lipca 2012 roku powołana została RADA NADZORCZA Ośrodka Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Sp. z o. o. w Rzeszowie.

Skład Rady Nadzorczej

  • Augustyn Zuzanna
  • Rogala Monika
  • Sidor Małgorzata
  • Władyka Agata

Zadania Rady Nadzorczej
1. Opiniowanie opracowanych przez Zarząd planów działalności Spółki.
2. Ocena sprawozdania finansowego Zarządu.
3. Ocena sprawozdań Zarządu z działalności Spółki.
4. Składanie Zgromadzeniu Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny.
5. Analiza i opiniowanie wniosków Zarządu w sprawie podziału zysków, źródeł i sposobów pokrycia strat.
6. Opiniowanie wniosków Zarządu w kwestii wysokości odpisów na fundusze.
7. Opiniowanie wniosków Zarządu w sprawie nabycia, obciążenia lub zbycia nieruchomości.
8. Opiniowanie innych wniosków Zarządu przekładanych pod obrady Zgromadzenia Wspólników.
9. Wyrażanie zgody na zaciąganie zobowiązań lub rozporządzanie majątkiem Spółki o wartości przekraczającej wysokość kapitału zakładowego.
10. Wykonywanie względem Zarządu w imieniu spółki uprawnień wynikających ze stosunku pracy, w tym zawieranie umów o pracę z członkami Zarządu.
11. Zwoływanie Zgromadzenia Wspólników w przypadkach wskazanych w Kodeksie Spółek Handlowych.
12. Nadzór nad realizacją uchwał Zgromadzenia Wspólników.
Placówka szkoleniowa Rzeszów

35-083 Rzeszów
ul. Rymanowska 3

tel/fax: 17 77 88 481
księgowość: 508 867 513
biuro projektu: 508 867 547
dział merytoryczny: 508 867 959
sekretariat: 508 867 703 

e-mail: rzeszow@okppip.pl

Placówka szkoleniowa Krosno

38-400 Krosno
ul. Bieszczadzka 5

tel./fax: 13 43 72 781
tel: 508 867 756
tel: 508 867 946
tel: 508 868 063
tel: 727 478 727

e-mail: krosno@okppip.pl

Placówka szkoleniowa Tarnobrzeg

39-400 Tarnobrzeg
ul. 1 Maja 1

tel./fax: 15 823 28 80
15 823 23 23

e-mail: tarnobrzeg@okppip.pl