Plany kształcenia na I półrocze 2024 roku.
Zapraszamy do zapoznania się z pierwszymi planami kształcenia na I półrocze 2024 roku (placówka szkoleniowa w Rzeszowie).
Bezpłatne szkolenia specjalizacyjne dla pielęgniarek i położnych finansowane przez Ministerstwo Zdrowia.
Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Sp. z o.o. w Rzeszowie będzie realizował bezpłatne szkolenia specjalizacyjne dla pielęgniarek i położnych finansowane przez Ministerstwo Zdrowia.
Profil na Facebooku.
Serdecznie zapraszamy wszystkich do polubienia i zapozniania się z naszym profilem na Facebooku "Pielęgniarki na platformie".

 

Klauzula informacyjna

kierownicy, wykładowcy, opiekunowie staży, członkowie komisji kwalifikacyjnych oraz egzaminacyjnych w ramach szkoleń organizowanych przez Spółkę
(informacje podawane w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą)

 

   Spółka Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie; adres: ul. Rymanowska 3, 35-083 Rzeszów; KRS: 0000201229, NIP: 8133039442, REGON: 690679626, adres: e-mail: rzeszow@okppip.pl; telefon: 17 778 84 81 informuje, że jest administratorem danych osobowych (dalej: administrator), osób będących kierownikami kursów, wykładowcami i opiekunami staży w ramach kursów oraz osób pełniących funkcje w komisjach kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych w ramach kursów organizowanych przez Spółkę.

   W przypadku podania wymaganych przepisami prawa danych osobowych przez osoby będące kierownikami kursów, wykładowcami i opiekunami staży w ramach kursów oraz osoby pełniące funkcje w komisjach kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych w ramach kursów organizowanych przez Spółkę,
administrator informuje o:

 1. Celu przetwarzania danych osobowych tj., zawarcie i wykonanie umowy dotyczącej pełnienia przez osobę, które dane dotyczą, funkcji kierownika kształcenia, wykładowcy w ramach kształcenia, opiekuna stażu lub pełnienia funkcji członka komisji kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnych;
 2. Danych kontaktowych inspektora ochrony danych: Dawid Grysztar, Al. Armii Krajowej 7, 35-307 Rzeszów,
  e-mail: iodo@okppip.pl
 3. Podstawie prawnej przetwarzania danych osobowych: przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy z administratorem lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy z administratorem;
 4. Kategoriach odbiorców danych osobowych – pracownicy i współpracownicy administratora, kierownicy kształcenia, osoby prowadzące wykłady w ramach kształcenia (wykładowcy), osoby prowadzące zajęcia praktyczne (opiekunowie staży), pozostali uczestnicy szkolenia, Minister Zdrowia oraz jednostki organizacyjne Ministra Zdrowia odpowiedzialne za organizowanie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych;
 5. Dane osobowe będą przetwarzane w okresie niezbędnych do wykonania czynności w ramach kształcenia zgodni z zawartą umową oraz w okresie 10 lat po jego zakończeniu w celach archiwalnych;
 6. Prawie do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, przenoszenia danych osobowych, wniesienia skargi do organu nadzoru oraz okoliczności, że podanie danych osobowych jest wymogiem umownym oraz warunkiem zawarcia umowy;
 7. Umownym obowiązku podania danych oraz konsekwencjach niepodania danych w postaci niemożności zawarcia umowy i uczestniczenia w kształceniu podyplomowym pielęgniarek i położnych.
 8. Prawie do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli podstawą przetwarzania danych osobowych jest taka zgoda, w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; wycofanie zgody powinno nastąpić poprzez pisemne oświadczenie.
 9. Okoliczności, że dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich oraz nie podlegają procedurze automatycznego podejmowania decyzji, w tym profilowaniu.

Placówka szkoleniowa Rzeszów

35-083 Rzeszów
ul. Rymanowska 3

tel/fax: 17 77 88 481
księgowość: 508 867 513
biuro projektu: 508 867 547
dział merytoryczny: 508 867 959
sekretariat: 508 867 703 

e-mail: rzeszow@okppip.pl

Placówka szkoleniowa Krosno

38-400 Krosno
ul. Bieszczadzka 5

tel./fax: 13 43 72 781
tel: 508 867 756
tel: 508 867 946
tel: 508 868 063
tel: 727 478 727

e-mail: krosno@okppip.pl

Placówka szkoleniowa Tarnobrzeg

39-400 Tarnobrzeg
ul. 1 Maja 1

tel./fax: 15 823 28 80
15 823 23 23

e-mail: tarnobrzeg@okppip.pl