Plany kształcenia na II półrocze 2020 roku.
Zapraszamy do zapoznania się z pierwszymi planami kształcenia na II półrocze 2020 roku (placówka szkoleniowa w Rzeszowie).
Pomagamy i my! Wolontariat pracowniczy OKPPiP.
Platforma testów i szkoleń Ośrodka Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych: www.testy.okppip.pl
Serdecznie zapraszamy wszystkie Pielęgniarki/Pielęgniarzy oraz Położne do skorzystania z naszej platformy z testami przygotowującymi do egzaminu państwowego.
JUBILEUSZ 20-LECIA OŚRODKA KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH SP. Z O.O. W RZESZOWIE.
Profil na Facebooku.
Serdecznie zapraszamy wszystkich do polubienia i zapozniania się z naszym profilem na Facebooku "Pielęgniarki na platformie".

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Life&Med
ul. Konfederacji Dzikowskiej 14
39-400 Tarnobrzeg
NIP 8133039442 REGON 69067962600026
Nr konta bankowego 62 1240 4751 1111 0010 7724 8791

Adres do korespondencji:
ul. 1 Maja 1, 39-400 Tarnobrzeg
tel. 793 832 894
e-mail: nzoz@okppip.pl

Kontakt w godzinach:
od poniedziałku do piątku 7:00-15:00

Zapraszamy do skorzystania z konsultacji profesjonalistów pielęgniarstwa w zakresie:

Brożyniak Jadwiga – mgr pielęgniarstwa, specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa opieki długoterminowej oraz pielęgniarstwa geriatrycznego
Porady, konsultacje w zakresie
- Ryzyka, objawów i powikłań chorób neurologicznych (udary mózgu, padaczka, choroby układu pozapiramidowego, choroby demielinizacyjne, choroby nerwowo-mięśniowe)
- Edukacji chorego i jego rodziny w zakresie samoopieki i profilaktyki powikłań schorzeń neurologicznych
- Działania edukacyjne na rzecz aktywnego starzenia się.
- Metody komunikacji z osobami w starszym wieku osobie starszej i jej rodzinie

Kilar Renata– mgr pielęgniarstwa, mgr socjologii, specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego oraz pielęgniarstwa opieki długoterminowej, studia podyplomowe w zakresie organizacji pomocy społecznej
Porady, konsultacje w zakresie
- Pielęgnacja i opieka w chorobach starczych i zespołach otępiennych
- Readaptacja osoby z upośledzeniem umysłowym do życia w społeczeństwie oraz korzystania z form rehabilitacji leczniczej, pedagogicznej, społecznej i zawodowej
- Postępowania pielęgnacyjnego, dietetycznego i rehabilitacyjnego wobec pacjentów ze schorzeniami wieku starczego dla opiekunów osób chorych
- Organizacja prawna i merytoryczna w procesie leczenia i rekonwalescencji

Kokoszka Dorota – mgr pielęgniarstwa, mgr resocjalizacji, specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa opieki długoterminowej oraz pielęgniarstwa onkologicznego,
Porady, konsultacje w zakresie
- Edukacja w zakresie żywienia
- Promocja zdrowia i profilaktyka chorób
- Edukacja zdrowego stylu życia i optymalnych form aktywności życiowej
- Edukacja w zakresie zapobiegania powikłaniom zakrzepowym
- Edukacja w zakresie zapewnienia odpowiednich warunków otoczenia pacjenta

Matusz Aneta – mgr pielęgniarstwa, specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego
Porady, konsultacje w zakresie
- Edukacja pacjenta i jego rodziny w środowisku domowym w zakresie kompleksowej pielęgnacji i samoopieki
- Organizacja opieki domowej nad pacjentem w różnych stanach funkcjonowania
- Postępowania pielęgnacyjno-opiekuńczego oraz przygotowania do samoopieki i samo pielęgnacji choremu przewlekle i jego rodzinie oraz opiekunom w
- Stylu życia, planowania aktywności fizycznej i rozwoju interakcji społecznych chorego przewlekle i niepełnosprawnego

Pieczonka Marta – mgr pielęgniarstwa, specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
Porady, konsultacje w zakresie
- Edukacja terapeutyczna wobec chorych na cukrzycę: dzieci, dorosłych, kobiet w ciąży oraz ich rodzin/opiekunów.
- Samokontrola, samoopieka oraz profilaktyka powikłań wobec chorego na cukrzycę: dziecka, dorosłego, kobiety w ciąży.
- Opieka nad dzieckiem zdrowym, przewlekle chorym.

Przybek – Mita Joanna – dr n. hum., mgr pielęgniarstwa, specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego oraz pielęgniarstwa onkologicznego
Porady, konsultacje w zakresie
- Opieka nad pacjentem po leczeniu chirurgicznym w warunkach domowych
- Opieka nad pacjentem ze stomią
- Opieka nad pacjentem przewlekle chorym i niepełnosprawnym w domu
- Organizowanie opieki długoterminowej domowej nad pacjentem
Porady, konsultacje w zakresie położnictwa i ginekologii w organizacji

Wizyty nie są refundowane przez NFZ
Wizyty są realizowane w domu, po wcześniejszym zgłoszeniu i umówieniu terminu.
Prosimy o zapoznanie się z Cennikiem wizyt domowych. Zapisy i dodatkowe informacje w dniach pn. – pt. w godzinach 7:00 – 15:00
Tel. 793 832 894

 

Klauzula informacyjna pacjenci NZOZ
(informacje podawane w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą)

Spółka Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie; adres: ul. Rymanowska 3, 35-083 Rzeszów; KRS: 0000201229, NIP: 8133039442, REGON: 690679626, adres: e-mail: rzeszow@okppip.pl; telefon: 17 778 84 81 informuje, że jest administratorem danych osobowych (dalej: administrator), pacjentów prowadzonego przez administratora Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Life&Med z siedzibą w Tarnobrzegu, ul. Konfederacji Dzikowskiej 14 (dalej: NZOZ).

W przypadku podania wymaganych przepisami prawa danych osobowych przez osoby będące pacjentami NZOZ, administrator informuje o:

1) celu przetwarzania danych osobowych: dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia przez admini-stratora działalności leczniczej, w szczególności w celu świadczenia przez administratora usług medycznych oraz prowadzenia wymaganej przepisami prawa dokumentacji medycznej;
2) danych kontaktowych inspektora ochrony danych: e-mail: iodo@okppip.pl.
3) podstawie prawnej przetwarzania danych osobowych: art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta; podstawą przetwarzania danych w zakresie, jaki jest niezbędny dla ochrony żywotnych interesów pacjenta, może być również art. 6 ust. 1 lit. d RODO; w zakresie, w jakim przetwarzane dane obejmują dane szczególnych kategorii, podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 9 ust. 2 lit. c i h RODO;
4) kategoriach odbiorców danych osobowych – pracownicy i współpracownicy administratora;
5) okresie przetwarzania moich danych osobowych – dane osobowe przechowywane będą co do zasady przez okres przechowywania dokumentacji medycznej czyli przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowe-go, w którym dokonano ostatniego wpisu, w każdym razie w okresie wskazanym przez art. 29 ustawy o pra-wach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;
6) prawie do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograni-czenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, przenoszenia danych osobowych, wniesienia skargi do organu nadzoru oraz okoliczności, że podanie danych osobowych jest wy-mogiem umownym oraz warunkiem zawarcia umowy;
7) prawie do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli podstawą przetwarzania danych oso-bowych jest taka zgoda, w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; wycofanie zgody powinno nastąpić poprzez pisemne oświadczenie.
8) okoliczności, że dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich oraz nie podlegają procedurze au-tomatycznego podejmowania decyzji, w tym profilowaniu.

 

Placówka szkoleniowa Rzeszów

35-083 Rzeszów
ul. Rymanowska 3

tel/fax: 17 77 88 481
księgowość: 508 867 513
biuro projektu: 508 867 547
dział merytoryczny: 508 867 959
sekretariat: 508 867 703 

e-mail: rzeszow@okppip.pl

Placówka szkoleniowa Krosno

38-400 Krosno
ul. Bieszczadzka 5

tel./fax: 13 43 72 781
tel: 508 867 756
tel: 508 868 946
tel: 508 868 063
tel: 727 478 727

e-mail: krosno@okppip.pl

Placówka szkoleniowa Tarnobrzeg

39-400 Tarnobrzeg
ul. 1 Maja 1

tel./fax: 15 823 28 80
15 823 23 23

e-mail: tarnobrzeg@okppip.pl