Wiarygodna Firma Województwa Podkarpackiego
Z ogromną przyjemnością informujemy, iż Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Sp. z o.o. w Rzeszowie po raz trzynasty został wyróżniony Certyfikatem „Wiarygodna Firma Województwa Podkarpackiego".
Kurs dokształcający SAMOOBRONA dla pielęgniarek i położnych.
Plany kształcenia na II półrocze 2024 roku.
Zapraszamy do zapoznania się z pierwszymi planami kształcenia na II półrocze 2024 roku (placówka szkoleniowa w Rzeszowie).
Profil na Facebooku.
Serdecznie zapraszamy wszystkich do polubienia i zapozniania się z naszym profilem na Facebooku "Pielęgniarki na platformie".

Klauzula informacyjna
dla osób uczestniczących w szkoleniach organizowanych przez Spółkę
(informacje podawane w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą)


   Spółka Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie; adres: ul. Rymanowska 3, 35-083 Rzeszów; KRS: 0000201229, NIP: 8133039442, REGON: 690679626, adres: e-mail: rzeszow@okppip.pl; telefon: 17 778 84 81 informuje, że jest administratorem danych osobowych (dalej: administrator), osób wnioskujących o udział w szkoleniach i kursach uczestniczących w szkoleniach i kursach organizowanych przez Spółkę.

W przypadku podania wymaganych przepisami prawa danych osobowych przez uczestników kształcenia,
w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia kształcenia, administrator informuje o:

 1. Celu przetwarzania danych osobowych tj. ocena spełniania warunków formalnych do zakwalifikowania i uczestniczenia w szkoleniach, zawarcie i wykonanie umowy na udział w szkoleniu, przeprowadzenie zajęć teoretycznych i praktycznych w ramach kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych, przygotowanie dokumentów i przeprowadzenie egzaminu końcowego w ramach prowadzonego kształcenia, oceny jakości kształcenia oraz czynności związane z wydawaniem dokumentów dotyczących odbytego szkolenia.
 2. Danych kontaktowych inspektora ochrony danych: Dawid Grysztar, Al. Armii Krajowej 7, 35-307 Rzeszów,
  e-mail: iodo@okppip.pl
 3. Podstawie prawnej przetwarzania danych osobowych: przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy z administratorem lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy z administratorem;
 4. Kategoriach odbiorców danych osobowych – pracownicy i współpracownicy administratora, kierownicy kształcenia, osoby prowadzące wykłady w ramach kształcenia (wykładowcy), osoby prowadzące zajęcia praktyczne (opiekunowie staży), pozostali uczestnicy szkolenia, ubezpieczyciel, Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Rzeszowie (członkowie), Ministerstwo Zdrowia, Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych, laboratoria.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane w okresie niezbędnych do przeprowadzenia kwalifikacji i przeprowadzenia szkolenia oraz w okresie 10 lat po jego zakończeniu w celach archiwalnych;
 6. Prawie do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, przenoszenia danych osobowych, wniesienia skargi do organu nadzoru oraz okoliczności, że podanie danych osobowych jest wymogiem umownym oraz warunkiem zawarcia umowy;
 7. Umownym obowiązku podania danych oraz konsekwencjach niepodania danych w postaci niemożności zawarcia umowy i uczestniczenia w kształceniu podyplomowym pielęgniarek i położnych.
 8. Prawie do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli podstawą przetwarzania danych osobowych jest taka zgoda, w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; wycofanie zgody powinno nastąpić poprzez pisemne oświadczenie.
 9. Okoliczności, że dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich oraz nie podlegają procedurze automatycznego podejmowania decyzji, w tym profilowaniu.

Klauzula informacyjna
 dla osób uczestniczących w szkoleniach organizowanych przez Spółkę
(informacje podawane w przypadku zbierania danych w sposób inny niż od osoby,
której dane dotyczą)

 

   Spółka Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie; adres: ul. Rymanowska 3, 35-083 Rzeszów; KRS: 0000201229, NIP: 8133039442, REGON: 690679626, adres: e-mail: rzeszow@okppip.pl; telefon: 17 778 84 81 informuje, że jest administratorem danych osobowych (dalej: administrator), osób uczestniczących w kursach organizowanych przez Spółkę.

W przypadku uzyskania wymaganych przepisami prawa danych osobowych przez uczestników szkoleń,
w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia szkolenia, administrator informuje o:

 1. Celu przetwarzania danych osobowych tj. ocena spełniania warunków formalnych do zakwalifikowania i uczestniczenia w szkoleniach, zawarcie i wykonanie umowy na udział w szkoleniu, przeprowadzenie zajęć teoretycznych i praktycznych w ramach kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych, przygotowanie dokumentów i przeprowadzenie egzaminu końcowego w ramach prowadzonego kształcenia, oceny jakości kształcenia oraz czynności związane z wydawaniem dokumentów dotyczących odbytego szkolenia.
 2. Danych kontaktowych inspektora ochrony danych: Dawid Grysztar, Al. Armii Krajowej 7, 35-307 Rzeszów,
  e-mail: dgrysztar@kpmz.pl.
 3. Podstawie prawnej przetwarzania danych osobowych: przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy z administratorem;
 4. Kategoriach odbiorców danych osobowych – pracownicy i współpracownicy administratora, kierownicy kształcenia, osoby prowadzące wykłady w ramach kształcenia (wykładowcy), osoby prowadzące zajęcia praktyczne (opiekunowie staży), pozostali uczestnicy szkolenia, ubezpieczyciel, Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Rzeszowie (członkowie), Ministerstwo Zdrowia oraz jednostki organizacyjne Ministra Zdrowia odpowiedzialne za organizowanie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych, Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych, laboratoria.
 5. Kategoriach odnośnych danych osobowych, które są przetwarzane w postaci danych niezbędnych do przeprowadzenie kwalifikacji w ramach kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych.
 6. Źródle pozyskania danych: System Monitorowania Kształcenia (SMK) - https://smk.ezdrowie.gov.pl/
 7. Dane osobowe będą przetwarzane w okresie niezbędnych do przeprowadzenia kwalifikacji i przeprowadzenia szkolenia oraz w okresie 10 lat po jego zakończeniu w celach archiwalnych;
 8. Prawie do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, przenoszenia danych osobowych, wniesienia skargi do organu nadzoru oraz okoliczności, że podanie danych osobowych jest wymogiem umownym oraz warunkiem zawarcia umowy;
 9. Umownym obowiązku podania danych oraz konsekwencjach niepodania danych w postaci niemożności zawarcia umowy i uczestniczenia w kształceniu podyplomowym pielęgniarek i położnych.
 10. Prawie do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli podstawą przetwarzania danych osobowych jest taka zgoda, w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; wycofanie zgody powinno nastąpić poprzez pisemne oświadczenie.
 11. Okoliczności, że dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich oraz nie podlegają procedurze automatycznego podejmowania decyzji, w tym profilowaniu.

Placówka szkoleniowa Rzeszów

35-083 Rzeszów
ul. Rymanowska 3

tel/fax: 17 77 88 481
księgowość: 508 867 513
biuro projektu: 508 867 547
dział merytoryczny: 508 867 959
sekretariat: 508 867 703 

e-mail: rzeszow@okppip.pl

Placówka szkoleniowa Krosno

38-400 Krosno
ul. Bieszczadzka 5

tel./fax: 13 43 72 781
tel: 508 867 756
tel: 508 867 946
tel: 508 868 063
tel: 727 478 727

e-mail: krosno@okppip.pl

Placówka szkoleniowa Tarnobrzeg

39-400 Tarnobrzeg
ul. 1 Maja 1

tel./fax: 15 823 28 80
15 823 23 23

e-mail: tarnobrzeg@okppip.pl