Plany kształcenia na I półrocze 2024 roku.
Zapraszamy do zapoznania się z pierwszymi planami kształcenia na I półrocze 2024 roku (placówka szkoleniowa w Rzeszowie).
Bezpłatne szkolenia specjalizacyjne dla pielęgniarek i położnych finansowane przez Ministerstwo Zdrowia.
Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Sp. z o.o. w Rzeszowie będzie realizował bezpłatne szkolenia specjalizacyjne dla pielęgniarek i położnych finansowane przez Ministerstwo Zdrowia.
Profil na Facebooku.
Serdecznie zapraszamy wszystkich do polubienia i zapozniania się z naszym profilem na Facebooku "Pielęgniarki na platformie".

fundusze

Rzeszów, dn. 24.06.2017 r.

Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Sp. z o.o.

zaprasza do składania ofert na pełnienie funkcji

REGIONALNYCH KOORDYNATORÓW(EK) SZKOLEŃ

na obszarze województw: dolnośląskiego, lubelskiego, lubuskiego, małopolskiego śląskiego
i świętokrzyskiego

I. Informacje ogólne:

1. Oferujący zatrudnienie: Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Sp. z o.o.

35-083 Rzeszów,  ul. Rymanowska 3

tel. 17/ 77 88 481, fax. 17/ 77 88 482,    email: okppip@gmail.com   www.okppip.pl

NIP: 813-30-39-442, REGON: 690679626

2. Osoba do kontaktów: Piotr Buczek – Kierownik projektu, tel. 508 867 547, email: projektszansa@interia.pl

II. Opis charakteru pracy:

1. Przedmiotem zatrudnienie jest pełnienie roli koordynatora(ki) kursów dla pielęgniarek/arzy w ramach projektu „Recepta na pielęgniarskie kwalifikacje”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 5.4. Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych, nr projektu POWR.05.04.00-00-0006/15-00;

2. RKS odpowiedzialni będą przede wszystkim za: nabór i rekrutację, udział w kwalifikacjach do kursów, dobór kadry szkoleniowej, logistykę i bieżącą obsługę kursów, gromadzenie dokumentacji projektowej, monitoring
i ewaluację zaję, organizację egzaminów końcowych, na ternie danego województwa. SZCZEGÓŁOWY ZAKRES OBOWIĄZKÓW RKS w załączeniu.

3. Ośrodek proponuje zatrudnienie na umowę zlecenia – średnie zaangażowanie RKS w miesiącu to 75 godz.
Okres zatrudnienia to 01.08. do 31.12.2016 z możliwością przedłużenia umowy do 30.06.2017 r.

4.  Ośrodek przewiduje w każdym województwie przeprowadzenie  12 edycji kursów, w tym 9 grup kursów specjalistycznych: Ordynowanie leków i wypisywanie recept (4 edycje), Wywiad i badania fizykalne, Wykonanie interpretacja zapisów EKG, Opieka pielęgniarska nad chorymi w leczeniu systemowym nowotworów, Rehabilitacja osób z przewlekłymi  zaburzeniami psychicznymi oraz Wykonywanie badania spirometrycznego

oraz 3 grupy kurów kwalifikacyjnych: Pielęgniarstwo onkologiczne, psychiatryczne i geriatryczne.
Każda edycja przeznaczona jest dla 20 osobowej grupy zakwalifikowanej do projektu.

III. Wymagane kwalifikacje i doświadczenie RKS:

- powinni posiadać min. 2-letnie doświadczenie w prowadzeniu kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych oraz min. 2-letnie doświadczenie w realizacji projektów UE (np. jako kierownicy kursów, wykładowcy lub opiekuni stażu);

- wykształcenie w zawodzie pielęgniarki/arza lub położnej (nie jest obligatoryjnie wymagane);

IV. Miejsce i termin składania ofert:

1. Życiorys można składać wyłącznie na załączonym do zapytania  Formularzu cv :

- osobiście lub tradycyjną pocztą w Biurze projektu w Rzeszowie: 35-083 Rzeszów,  ul. Rymanowska 3 lub                          w placówkach szkoleniowych OKPPiP:  w Tarnobrzegu  przy ul. 1-go Maja 1,  Krośnie przy ul. Bieszczadzkiej 5. Oferta powinna złożona w zamkniętej  kopercie z dopiskiem „Regionalni Koordynatorzy Szkoleń”

-  pocztą email na adres: projektszansa@interia.pl  wpisując w polu temat wiadomości: RKS_woj….

najpóźniej do dnia  23 lipca  2016 r. do godz. 16.00

2. Zamawiający może przedłużyć termin przesyłania ofert od RKS. O przedłużeniu terminu Zamawiający powiadomi wszystkich zainteresowanych.

Pliki do pobrania

Koordynator_szkolen_zakres.doc

Wzor_cv_RKS.doc

 

Zapytanie ofertowe z dnia 18 lipca 2017 r.

na

Obsługę Finansowo – Księgową i Kadrowo – Płacową

 1. 1.Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest obsługa finansowo – księgowa i kadrowo – płacowa.

 1. 2.Nazwa i adres Zamawiającego.

Spółka: Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Sp. z o. o. w Rzeszowie, ul. Rymanowska 3, 35-083 Rzeszów, KRS: 0000201229, NIP: 8133039442, REGON: 690679626.

 1. 3.Opis przedmiotu zamówienia:
 2. 1.Zatrudnienie (w chwili obecnej):
  1. Ilość osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę: 23.
  2. Umowy cywilnoprawne średniomiesięcznie ok. 700.
 3. 2.Ilość dokumentów księgowych w Spółce: średniorocznie ok. 30 000 pozycji księgowych (miesięcznie ok. 2500 pozycji księgowych) dodatkowo ok. 2000 szt. dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych do ZUS.
 4. 3.W chwili obecnej księgowość jest prowadzona w programie: CDN Optima jest także wewnętrzna wydzielona księgowość dla ok. 60 specjalizacji Ministerstwa Zdrowia tzw. rachunkowość budżetowa i 2 projektów europejskich w jeden LDV i drugi POKL.
 1. 4.Szczegółowy wykaz świadczonej usługi:
 2. 1.Prowadzenie księgi rachunkowej, w tym m. in.:
 3. księgowanie dowodów w księdze;
 4. prowadzenie rejestrów VAT;
 5. prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia;
 6. sporządzanie deklaracji ZUS oraz deklaracji podatkowych, sprawozdań statystycznych, zestawień do rozliczeń finansowych prowadzonych projektów;
 7. udział w corocznym badaniu prowadzonym przez biegłego rewidenta;
 8. fakturowanie sprzedaży;
 9. występowanie w imieniu Zamawiającego przed organami podatkowymi i kontrolnymi w sprawach dotyczących prowadzenia księgi;
 10. aktualizacja procedur finansowo – księgowych (polityka rachunkowości, obieg dokumentów, instrukcja inwentaryzacyjna);
 11. bieżące informowanie o stanie prawnym, objaśnienia kwestii podatkowych, dokumentacyjnych itd.;
 12. udział w kontrolach ZUS, US itp.
 13. 2.Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych obejmujących: wprowadzenie do sprawozdania finansowego, bilans, rachunek zysków i strat oraz informację dodatkową.
 14. 3.Prowadzenie obsługi kadrowo – płacowej w tym m. in.:
  1. zakładanie akt osobowych pracowników nowoprzyjętych, ich aktualizacja oraz uzupełnianie oraz przygotowanie do archiwizowania akt pracowników;
  2. wyliczania wynagrodzeń o pracę, sporządanie list płac pracowników i osób zatrudnianych w ramach umów cywilno – prawnych, sporządzania list płac projektowych;
  3. naliczanie wynagrodzeń od staży rehabilitacyjnych uczestników projektów;
  4. wystawianie zaświadczeń o zarobkach i zatrudnieniu oraz innych przewidzianych prawem dla pracowników; sporządzanie świadectw pracy;
  5. prowadzenie ewidencji z umów cywilno – prawnych dla potrzeb wyliczania podatku dochodowego od osób fizycznych;
  6. wyliczanie wysokści płatności na rzecz kontrachentów Zamawijącego oraz przekazywanie danych umożliwiających wykonanie płatności na rzecz kontrahentów Zamawiającego;
  7. bieżące zgłszanie i wyrejestrowywanie pracowników i wykonawców umów cywilnoprawnych do/z ZUS;
  8. sporządzanie deklaracji podatkowych i ZUS;
  9. sporządzanie rocznych informacji o uzyskanych dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT-11) oraz ich elektroniczne przekazywanie do US;
  10. sporządzenie rocznego rozliczenia podatku dochodowego pracowników zatrudnionych;
  11. przygotowywanie informacji i deklaracji oraz ich przekazywanie do PFRON- INF i PFRON – SOD;
  12. korekt deklaracji rozliczeniowych ZUS, sporządzanie druków KOA na wniosek ZUS.
 15. 4.Cotygodniowe odbieranie i dostarczanie dokumentów z/do siedziby Zamawiającego oraz sprawdzanie ich kompletności, leży po stronie Wykonawcy.
 16. 5.Podstawowym warunkiem złożenia oferty jest gwarancja Wykonawcy, że informacja o wysokości płatności publicznoprawnych oraz wysokości płatności na rzecz kontrahentów Zamawiającego oraz danych umożliwiających dokonanie płatności była każdorazowo przekazana Zamawiającemu najpóźniej w terminie 5 dni roboczych od odebrania prze Wykonawcę wymaganych dokumentów z siedziby Zamawiającego.
 1. Planowany termin rozpoczęcia realizacji zamówienia: od 01.01.2018 r.
 1. Kryterium oceny ofert: najniższa cena.
 1. Miejsce i termin złożenia oferty: Oferty należy składać do dnia: 25.08.2017 r. do godz. 15:00, na adres e-mail: rzeszow@okppip.pl
 1. 8.Informacje dodatkowe:
 2. 1.Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia niniejszego zapytania na każdym etapie, bez obowiązku ponoszenia jakichkolwiek kosztów wobec Wykonawców z tego tytułu.
 3. 2.Zamawiający zastrzega sobie prawo braku dokonania wyboru oferty w niniejszym zapytaniu bez podawania przyczyny, bez obowiązku ponoszenia jakichkolwiek kosztów wobec Wykonawców z tego tytułu.
 4. 3.Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
 5. 4.Treść umowy z wybranym Wykonawcą zostanie ustalona w drodze negocjacji, z uwzględnieniem kryteriów przedstawionych w niniejszym zapytaniu.
 1. Wszelkie pytania związane z niniejszym zapytaniem ofertowym proszę kierować na adres e-mailrzeszow@okppip.pl

Placówka szkoleniowa Rzeszów

35-083 Rzeszów
ul. Rymanowska 3

tel/fax: 17 77 88 481
księgowość: 508 867 513
biuro projektu: 508 867 547
dział merytoryczny: 508 867 959
sekretariat: 508 867 703 

e-mail: rzeszow@okppip.pl

Placówka szkoleniowa Krosno

38-400 Krosno
ul. Bieszczadzka 5

tel./fax: 13 43 72 781
tel: 508 867 756
tel: 508 867 946
tel: 508 868 063
tel: 727 478 727

e-mail: krosno@okppip.pl

Placówka szkoleniowa Tarnobrzeg

39-400 Tarnobrzeg
ul. 1 Maja 1

tel./fax: 15 823 28 80
15 823 23 23

e-mail: tarnobrzeg@okppip.pl