JUBILEUSZ 20-LECIA OŚRODKA KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH SP. Z O.O. W RZESZOWIE.
NABÓR NA BEZPŁATNE SZKOLENIA SPECJALIZACYJNE DOFINANSOWANE Z MINISTERSTWA ZDROWIA.
ozpoczynamy nabór w SMK na BEZPŁATNE szkolenia specjalizacyjne dla pielęgniarek i położnych dofinansowane z Ministerstwa Zdrowia.
PLANY KSZTAŁCENIA NA II PÓŁROCZE 2019 ROKU.
Zapraszamy do zapoznania się z pierwszymi planami kształcenia na II półrocze 2019 roku (placówka szkoleniowa w Rzeszowie).
Platforma testów i szkoleń Ośrodka Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych: www.testy.okppip.pl
Serdecznie zapraszamy wszystkie Pielęgniarki/Pielęgniarzy oraz Położne do skorzystania z naszej platformy z testami przygotowującymi do egzaminu państwowego.
Nowy profil na Facebooku.
Serdecznie zapraszamy wszystkich do polubienia i zapozniania się z naszym nowym profilem na Facebooku "Pielęgniarki na platformie"..

Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych

  1. Spółka Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie; adres: ul. Rymanowska 3, 35-083 Rzeszów; KRS: 0000201229, NIP: 8133039442, REGON: 690679626, adres: e-mail: rzeszow@okppip.pl; telefon: 17 778 84 81 oświadcza, że jest administratorem wszelkich danych osobowych, które zostaną podane przez osobę fizyczną w kontaktach z administratorem, w szczególności takich danych osobowych jak imię i nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail, numer telefonu, numer rachunku bankowego, numer PESEL/NIP oraz innych danych wymaganych do zawarcia umów w ramach realizacji usług świadczonych przez administratora.
  2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest: Dawid Grysztar, adres: Al. Armii Krajowej 7. 35-307 Rzeszów, e-mail: dgrysztar@kpmz.pl.
  3. Celem przetwarzania danych osobowych jest wymiana informacji w związku z prowadzoną przez administratora działalnością, w tym wykonanie umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
  4. Dane osobowe są przetwarzane przez administratora na podstawie wyraźnej, bądź dorozumianej zgody osoby, której dane dotyczą lub w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
  5. Administrator może udostępnić dane osobowe swoim pracownikom i współpracownikom oraz podmiotom, które uczestniczą w procesie zawarcia lub wykonania zawieranych przez administratora umów. Udostępnienie danych osobowych podmiotom trzecim następuje z poszanowaniem obowiązujących przepisów prawa.
  6. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
  7. Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres wykonania zawartej umowy oraz przez okres wyznaczony obowiązującymi przepisami prawa.
  8. Osoba, której dane osobowe przetwarza administrator jest uprawniona do żądania od administratora dostępu do jej danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, prawie do przenoszenia danych osobowych, wniesienia skargi do organu nadzoru oraz okoliczności, że podanie danych osobowych jest wymogiem umownym oraz warunkiem zawarcia umowy.
  9. W oparciu o podane dane osobowe, administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania*.

* Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

Placówka szkoleniowa Rzeszów

35-083 Rzeszów
ul. Rymanowska 3

tel./fax: 17 77 88 481
księgowośc: 508 867 513/ 508 867 922
biuro projektu: 508 867 547 / 508 867 537
dział merytoryczny: 508 867 595/ 508 867 766
/ 508 867 959 
sekretariat: 508 867 703 / 519 758 329

e-mail: rzeszow@okppip.pl

Placówka szkoleniowa Krosno

38-400 Krosno
ul. Bieszczadzka 5

tel./fax: 13 43 72 781
tel: 508 867 756
tel: 508 867 946

e-mail: krosno@okppip.pl

Placówka szkoleniowa Tarnobrzeg

 39-400 Tarnobrzeg
ul. 1 Maja 1

tel./fax: 15 823 28 80
15 823 23 23

e-mail: tarnobrzeg@okppip.pl