Bezpłatne szkolenia specjalizacyjne dla pielęgniarek i położnych finansowane przez Ministerstwo Zdrowia.
Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Sp. z o.o. w Rzeszowie będzie realizował bezpłatne szkolenia specjalizacyjne dla pielęgniarek i położnych finansowane przez Ministerstwo Zdrowia.
III Międzynarodowym Forum Pielęgniarstwa we Lwowie.
W dniach 27-28.10.2023 r. Prezes Ośrodka Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Sp. z o.o. w Rzeszowie dr Joanna Przybek-Mita uczestniczyła i reprezentowała Polskę w III Międzynarodowym Forum Pielęgniarstwa we Lwowie.
Konferencja pn. „Larwoterapia w praktyce wytyczne na horyzoncie!
Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Sp. z o.o. w Rzeszowie był partnerem konferencji pn. „Larwoterapia w praktyce wytyczne na horyzoncie!”, która odbyła się dnia 10 listopada 2023 r. w Krakowie.
Realizacja bezpłatnych szkoleń w ramach projektu pn. „Wsparcie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych."
Wiarygodna Firma Województwa Podkarpackiego
Z ogromną przyjemnością informujemy, iż Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Sp. z o.o. w Rzeszowie po raz dwunasty został wyróżniony Certyfikatem „Wiarygodna Firma Województwa Podkarpackiego".
Plany kształcenia na II półrocze 2023 roku.
Zapraszamy do zapoznania się z pierwszymi planami kształcenia na II półrocze 2023 roku (placówka szkoleniowa w Rzeszowie).
Profil na Facebooku.
Serdecznie zapraszamy wszystkich do polubienia i zapozniania się z naszym profilem na Facebooku "Pielęgniarki na platformie".

 Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych

 1. Spółka Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie; adres: ul. Rymanowska 3, 35-083 Rzeszów; KRS: 0000201229, NIP: 8133039442, REGON: 690679626, adres:
  e-mail: rzeszow@okppip.pl; telefon: 17 778 84 81 oświadcza, że jest administratorem wszelkich danych osobowych, które zostaną podane przez osobę fizyczną w kontaktach z administratorem, w szczególności takich danych osobowych jak imię i nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail, numer telefonu, numer rachunku bankowego, numer PESEL/NIP oraz innych danych wymaganych do zawarcia umów w ramach realizacji usług świadczonych przez administratora.

 2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest: Dawid Grysztar, adres: Al. Armii Krajowej 7. 35-307 Rzeszów,
  e-mail: iodo@okppip.pl

 3. Celem przetwarzania danych osobowych jest wymiana informacji w związku z prowadzoną przez administratora działalnością, w tym wykonanie umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

 4. Dane osobowe są przetwarzane przez administratora na podstawie wyraźnej, bądź dorozumianej zgody osoby, której dane dotyczą lub w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

 5. Administrator może udostępnić dane osobowe swoim pracownikom i współpracownikom oraz podmiotom, które uczestniczą w procesie zawarcia lub wykonania zawieranych przez administratora umów. Udostępnienie danych osobowych podmiotom trzecim następuje z poszanowaniem obowiązujących przepisów prawa.

 6. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

 7. Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres wykonania zawartej umowy oraz przez okres wyznaczony obowiązującymi przepisami prawa.

 8. Osoba, której dane osobowe przetwarza administrator jest uprawniona do żądania od administratora dostępu do jej danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, prawie do przenoszenia danych osobowych, wniesienia skargi do organu nadzoru oraz okoliczności, że podanie danych osobowych jest wymogiem umownym oraz warunkiem zawarcia umowy.

 9. W oparciu o podane dane osobowe, administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania*.

* Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

Placówka szkoleniowa Rzeszów

35-083 Rzeszów
ul. Rymanowska 3

tel/fax: 17 77 88 481
księgowość: 508 867 513
biuro projektu: 508 867 547
dział merytoryczny: 508 867 959
sekretariat: 508 867 703 

e-mail: rzeszow@okppip.pl

Placówka szkoleniowa Krosno

38-400 Krosno
ul. Bieszczadzka 5

tel./fax: 13 43 72 781
tel: 508 867 756
tel: 508 867 946
tel: 508 868 063
tel: 727 478 727

e-mail: krosno@okppip.pl

Placówka szkoleniowa Tarnobrzeg

39-400 Tarnobrzeg
ul. 1 Maja 1

tel./fax: 15 823 28 80
15 823 23 23

e-mail: tarnobrzeg@okppip.pl