KALENDARZ SZKOLEŃ
Zapraszamy do zapoznania się z naszą bieżącą ofertą szkoleniową w nowej funkcji kalendarza szkoleń.
SPOTKANIE ŚWIĄTECZNE 2017.
Dnia 6 grudnia 2017 r. w Rzeszowie odbyło się doroczne Spotkanie Świąteczne Ośrodka Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Sp. z o.o.
Nowy profil na Facebooku.
Serdecznie zapraszamy wszystkich do polubienia i zapozniania się z naszym nowym profilem na Facebooku "Pielęgniarki na platformie"..
SPECJALIZACJE DOFINANSOWANE Z MINISTERSTWA ZDROWIA
Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Sp. z o.o. w Rzeszowie informuje, iż na podstawie zawiadomienia o wyborze ofert z dnia 27 października 2017 r. będziemy realizować BEZPŁATNE szkolenia specjalizacyjne dofinansowane z Ministerstwa Zdrowia.
NOWA BIBLIOTEKA JUŻ DZIAŁA!
Zapraszamy do odwiedzenia naszej nowej biblioteki zlokalizowanej przy ul. Szpitalnej 1 w Rzeszowie, piętro II (wejście od ulicy Zamenhofa).

         Rekrutacja na szkolenia i kursy prowadzona jest przez cały rok. Jeśli są Państwo zainteresowani naszą ofertą prosimy o pobranie wniosku o zakwalifikowanie z zakładki Pliki do pobrania, dokładne jego wypełnienie i przesłanie do Ośrodka mailowo, faxem lub pocztą tradycyjną. Wszystkie dane kontaktowe znajdują się w zakładkach poszczególnych placówek szkoleniowych. 

      Mają Państwo możliwość przesłania zgłoszeń na dowolną liczbę szkoleń. Po uzbieraniu się grupy co najmniej 25 osobowej zostanie wyznaczony termin rozpoczęcia szkolenia. Osoby, które złożyły karty zgłoszeniowe zostaną poinformowane listownie o dacie i miejscu postępowania kwalifikacyjnego.

    Od 1 lipca 2017 roku System Monitorowania Kształcenia obliguje wszystkie pielęgniarki/położne do zarejestrowania się w SMK oraz do złożenia wniosku również za jego pośrednictwem. Brak konta i złożenia wniosku przez system skutkuje uniemożliwieniem uczestnictwa w wybranych szkoleniach. 

 System dostępny jest na stronie smk.ezdrowie.gov.pl

WYMOGI FORMALNE

 SZKOLENIA SPECJALIZACYJNE DLA PIELĘGNIAREK:

Do specjalizacji mogą przystąpić pielęgniarki/położne, które:
1. pracowały w zawodzie co najmniej przez dwa lata w okresie ostatnich 5 lat;
2. posiadają aktualne prawo wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej;

Każdy uczestnik specjalizacji musi posiadać kwalifikacje w zakresie badania fizykalnego (potwierdzenie w karcie specjalizacji uczestnika przed zaliczeniem szkolenia posiadane kwalifikacje), udokumentowane uwierzytelnioną kopią:

  • dyplomu uzyskania tytułu specjalisty po 2001 r., lub
  • zaświadczenia o ukończeniu kursu specjalistycznego Wywiad i badanie fizykalne, lub
  • zaświadczenia o ukończeniu kursu z zakresu badania fizykalnego Advanced Physical Assessment, lub
  • dyplomu uzyskania tytułu licencjata pielęgniarstwa/położnictwa, począwszy od naboru 2012/2013

Dodatkowo warunkiem przystąpienia do egzaminu państwowego jest spełnienie przez pielęgniarkę/położną wymogów zawartych w aktualnie obowiązującym rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych. Wraz z wnioskiem o zakwalifikowanie do egzaminu państwowego pielęgniarka/położna jest zobowiązana przedłożyć zaświadczenie o ukończeniu kursów:

• Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki- zaświadczenie o ukończeniu kursu specjalistycznego z zakresu Resuscytacji krążeniowo-oddechowej oraz Wykonania i interpretacji zapisu EKG dla pielęgniarek i położnych.
• Pielęgniarstwo chirurgiczne- zaświadczenie o ukończeniu kursu specjalistycznego z zakresu Resuscytacji krążeniowo-oddechowej dla pielęgniarek i położnych oraz Wykonania i interpretacji zapisu EKG dla pielęgniarek i położnych.
• Pielęgniarstwo geriatryczne- zaświadczenie o ukończeniu kursu specjalistycznego z zakresu Leczenie ran dla pielęgniarek.
• Pielęgniarstwo internistyczne- zaświadczenie o ukończeniu kursu specjalistycznego z zakresu Resuscytacji krążeniowo-oddechowej dla pielęgniarek i położnych oraz Wykonania i interpretacji zapisu EKG dla pielęgniarek i położnych + posiadanie kwalifikacji do przetaczania krwi i jej składników na mocy obowiązujących przepisów prawnych (przed rozpoczęciem modułu VII)
• Pielęgniarstwo onkologiczne-brak dodatkowych kursów
 Pielęgniarstwo operacyjne - brak dodatkowycyh kursów
• Pielęgniarstwo opieki długoterminowej- zaświadczenie o ukończeniu kursu specjalistycznego z zakresu Leczenia ran dla pielęgniarek.
• Pielęgniarstwo opieki paliatywnej- zaświadczenie o ukończeniu kursu specjalistycznego z zakresu Resuscytacji krążeniowo-oddechowej dla pielęgniarek i położnych.
• Pielęgniarstwo pediatryczne- zaświadczenie o ukończeniu kursu specjalistycznego z zakresu Resuscytacji krążeniowo-oddechowej dla pielęgniarek i położnych oraz Wykonania i interpretacji zapisu EKG dla pielęgniarek i położnych.
• Pielęgniarstwo psychiatryczne- zaświadczenie o ukończeniu kursu specjalistycznego z zakresu Resuscytacji krążeniowo-oddechowej dla pielęgniarek i położnych.
• Pielęgniarstwo ratunkowe- zaświadczenie o ukończeniu kursu specjalistycznego z zakresu Resuscytacji krążeniowo-oddechowej dla pielęgniarek i położnych, Wykonania i interpretacji zapisu EKG dla pielęgniarek i położnych oraz Resuscytacji oddechowo-krążeniowej noworodka dla pielęgniarek i położnych.
• Pielęgniarstwo rodzinne- zaświadczenie o ukończeniu kursu specjalistycznego z zakresu Resuscytacji krążeniowo-oddechowej dla pielęgniarek i położnych oraz Wykonania i interpretacji zapisu EKG dla pielęgniarek i położnych.
• Ochrona zdrowia pracujących- zaświadczenie o ukończeniu kursu specjalistycznego z zakresu Resuscytacji krążeniowo-oddechowej dla pielęgniarek i położnych.

 SZKOLENIA SPECJALIZACYJNE DLA POŁOŻNYCH:

• Pielęgniarstwo ginekologiczno-położnicze- zaświadczenie o ukończeniu kursu specjalistycznego z zakresu Resuscytacji oddechowo-krążeniowej noworodka i Leczenia ran dla położnych.
• Pielęgniarstwo rodzinne- zaświadczenie o ukończeniu kursu specjalistycznego z zakresu Resuscytacji krążeniowo-oddechowej dla pielęgniarek i położnych oraz Resuscytacji oddechowo-krążeniowej noworodka dla pielęgniarek i położnych.

 SZKOLENIA SPECJALIZACYJNE DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH:

• Pielęgniarstwo epidemiologiczne- brak dodatkowych kursów
• Pielęgniarstwo neonatologiczne- brak dodatkowych kursów

Uwaga! Warunki posiadania zaświadczenia o ukończeniu kursów specjalistycznych w zakresie Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dla pielęgniarek i położnych, Wykonanie i interpretacja zapisu EKG dla pielęgniarek i położnych oraz Resuscytacji oddechowo-krążeniowej noworodka dla pielęgniarek i położnych  nie dotyczą pielęgniarek, które:

  • są pielęgniarkami systemu w rozumieniu art.3 pkt.6 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 757, z póżn. zm.) lub
  •  posiadają dyplom ratownika medycznego, lub
  • posiadają zaświadczenie o ukończeniu kursu Advanced Life Support (ALS)

 

KURSY KWALIFIKACYJNE DLA PIELĘGNIAREK:

Do kursu kwalifikacyjnego mogą przystąpić pielęgniarki/położne, które:
1. posiadają co najmniej 6-cio miesięczny staż pracy w zawodzie pielęgniarki/położnej;
2. posiadają aktualne prawo wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej;

Dodatkowo należy potwierdzić w dokumentacji przebiegu kształcenia, najpóźniej przed egzaminem przeprowadzonym po kursie kwalifikacyjnym, że pielęgniarka/położna posiada zaświadczenie o ukończeniu kursów:

• Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki- zaświadczenie o ukończeniu kursu specjalistycznego z zakresu Resuscytacji krążeniowo-oddechowej oraz Wykonania i interpretacji zapisu EKG.
• Pielęgniarstwo chirurgiczne- zaświadczenie o ukończeniu kursu specjalistycznego z zakresu Resuscytacji krążeniowo-oddechowej dla pielęgniarek i położnych oraz Wykonania i interpretacji zapisu EKG dla pielęgniarek i położnych.
• Pielęgniarstwo diabetologiczne- brak dodatkowych kursów
• Pielęgniarstwo geriatryczne- zaświadczenie o ukończeniu kursu specjalistycznego z zakresu Resuscytacji krążeniowo-oddechowej dla pielęgniarek i położnych oraz Wykonania i interpretacji zapisu EKG dla pielęgniarek i położnych.
 Pielęgniarstwo internistyczne- zaświadczenie o ukończeniu kursu specjalistycznego z zakresu Resuscytacji krążeniowo-oddechowej dla pielęgniarek i położnych oraz Wykonania i interpretacji zapisu EKG dla pielęgniarek i położnych.
• Pielęgniarstwo kardiologiczne- zaświadczenie o ukończeniu kursu specjalistycznego z zakresu Resuscytacji krążeniowo-oddechowej dla pielęgniarek i położnych oraz Wykonania i interpretacji zapisu EKG dla pielęgniarek i położnych.
• Pielęgniarstwo nefrologiczne z dializoterapią- zaświadczenie o ukończeniu kursu specjalistycznego z zakresu Resuscytacji krążeniowo-oddechowej dla pielęgniarek i położnych.
 Pielęgniarstwo neonatologiczne- brak dodatkowych kursów
 Pielęgniarstwo neurologiczne- brak dodatkowych kursów
• Pielęgniarstwo onkologiczne- brak dodatkowych kursów
• Pielęgniarstwo operacyjne- brak dodatkowych kursów
• Pielęgniarstwo opieki długoterminowej- brak dodatkowych kursów
• Pielęgniarstwo opieki paliatywnej- brak dodatkowych kursów
• Pielęgniarstwo pediatryczne- zaświadczenie o ukończeniu kursu specjalistycznego z zakresu Resuscytacji krążeniowo-oddechowej dla pielęgniarek i położnych oraz Wykonania i interpretacji zapisu EKG dla pielęgniarek i położnych.
• Pielęgniarstwo psychiatryczne- brak dodatkowych kursów
• Pielęgniarstwo ratunkowe- zaświadczenie o ukończeniu kursu specjalistycznego z zakresu Resuscytacji krążeniowo-oddechowej oraz Resuscytacji krążeniowo-oddechowej noworodka.
• Pielęgniarstwo rodzinne- brak dodatkowych kursów
• Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania- brak dodatkowych kursów
• Pielęgniarstwo transplantacyjne- zaświadczenie o ukończeniu kursu specjalistycznego z zakresu Resuscytacji krążeniowo-oddechowej dla pielęgniarek i położnych. oraz Wykonania i interpretacji zapisu EKG + szkolenia npielęgniarek dokonujących przetaczania krwi i jej składników- zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 23 lutego 20015 r. w sprawie szkolenia pielęgniarek i położnych dokonujących przetaczania krwi i jej składników (Dz. U. poz. 363, z późn.zm.)
 Ochrona zdrowia pracujących- brak dodatkowych kursów


KURSY KWALIFIKACYJNE DLA POŁOŻNYCH:

• Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki w położnictwie i ginekologii- zaświadczenie o ukończeniu kursu specjalistycznego z zakresu Resuscytacji krążeniowo-oddechowej dla pielęgniarek i położnych oraz Wykonania i interpretacji zapisu EKG dla pielęgniarek i położnych.
 Pielęgniarstwo operacyjne- brak dodatkowych kursów
• Pielęgniarstwo rodzinne- zaświadczenie o ukończeniu kursu specjalistycznego z zakresu Resuscytacji krążeniowo-oddechowej oraz Resuscytacji oddechowo-krążeniowej noworodka dla pielęgniarek i położnych.


KURSY KWALIFIKACYJNE DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH:

• Pielęgniarstwo epidemiologiczne- brak dodatkowych kursów

Uwaga! Warunki posiadania zaświadczenia o ukończeniu kursów specjalistycznych w zakresie Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dla pielęgniarek i położnych, Wykonanie i interpretacja zapisu EKG dla pielęgniarek i położnych oraz  Resuscytacji oddechowo-krążeniowej noworodka dla pielęgniarek i położnych  nie dotyczą pielęgniarek, które:

  • są pielęgniarkami systemu w rozumieniu art.3 pkt.6 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 757, z póżn. zm.) lub
  • posiadają dyplom ratownika medycznego, lub
  • posiadają zaświadczenie o ukończeniu kursu Advanced Life Support (ALS)


KURSY SPECJALISTYCZNE

Do kursu specjalistycznego mogą przystąpić pielęgniarki/położne, które:
1. posiadają aktualne prawo wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej;

KURSY DOKSZTAŁCAJĄCE

 Do kursu sdokształcającego mogą przystąpić pielęgniarki/położne, które:
1. posiadają aktualne prawo wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej;

ORDYNOWANIE LEKÓW I WYPISYWANIE RECEPT DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH:

Część I dotycząca ordynowania leków i wypisywania recept przeznaczona jest zgodnie z art.15a ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1435, z późn. zm.) dla pielęgniarek i położnych posiadających dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo oraz pielęgniarek i położnych posiadających tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa.

Część II dotycząca wypisywania recept w ramach kontynuacji leczenia przeznaczona jest zgodnie z art.15a ust. 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1435, z późn. zm.) dla pielęgniarek i położnych posiadających dyplom ukończenia studiów, co najmniej pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo oraz pielęgniarek i położnych posiadających tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa.

Placówka szkoleniowa Rzeszów

35-083 Rzeszów
ul. Rymanowska 3

tel./fax: 17 77 88 481
księgowośc: 508 867 513/ 508 867 922
biuro projektu: 508 867 547 / 508 867 537
dział merytoryczny: 508 867 595/ 508 867 766
/ 508 867 959 
sekretariat: 508 867 703 / 519 758 329

e-mail: rzeszow@okppip.pl

Placówka szkoleniowa Krosno

38-400 Krosno
ul. Bieszczadzka 5

tel./fax: 13 43 72 781
tel: 508 867 756
tel: 508 867 946

e-mail: krosno@okppip.pl

Placówka szkoleniowa Tarnobrzeg

 39-400 Tarnobrzeg
ul. 1 Maja 1

tel./fax: 15 823 28 80
15 823 23 23

e-mail: tarnobrzeg@okppip.pl