Plany kształcenia na I półrocze 2024 roku.
Zapraszamy do zapoznania się z pierwszymi planami kształcenia na I półrocze 2024 roku (placówka szkoleniowa w Rzeszowie).
Bezpłatne szkolenia specjalizacyjne dla pielęgniarek i położnych finansowane przez Ministerstwo Zdrowia.
Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Sp. z o.o. w Rzeszowie będzie realizował bezpłatne szkolenia specjalizacyjne dla pielęgniarek i położnych finansowane przez Ministerstwo Zdrowia.
Profil na Facebooku.
Serdecznie zapraszamy wszystkich do polubienia i zapozniania się z naszym profilem na Facebooku "Pielęgniarki na platformie".

 

 1. Podmiotem świadczącym usługi jest: Spółka Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Spółka z o.o. z siedzibą w Rzeszowie ul Rymanowska 3, 35-083 Rzeszów; KRS: 0000201229,
  NIP: 8133039442, REGON: 690679626; kapitał zakładowy: 100 000,00 zł; e-mail: rzeszow@okppip.pl;
  telefon: 17 778 84 81 (dalej: Spółka).

 2. Konsumentem jest osoba fizyczna dokonująca ze Spółką czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 3. Przedmiot świadczenia Spółki wobec konsumenta wynika z zawartej umowy; sposób porozumiewania się Spółki z konsumentem, w tym złożenie przez konsumenta reklamacji, jest możliwe w formie pisemnej, na wskazany adres siedziby Spółki, podany w pkt 1. adres e-mail lub telefonicznie na wskazany w pkt 1 numer telefonu.

 4. Łączna cena za świadczenia Spółki wobec konsumenta oraz sposób i termin zapłaty, wynika z zawartej umowy.

 5. Spółka wykona swoje świadczenie wobec konsumenta w sposób i w terminie określonym w umowie; Spółka przy rozpatrywaniu reklamacji stosuje zasady wnikające z obowiązujących przepisów prawa.

 6. Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, pod warunkiem jej zawarcia na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa Spółki (lokalami przedsiębiorstwa Spółki są: Rzeszów ul. Rymanowska 3, Krosno ul Bieszczadzka 5, Tarnobrzeg ul. 1 – go Maja 1);
  Konsument może skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od daty jej zawarcia z wykorzystaniem poniższego formularza:

  Wzór formularza odstąpienia od umowy: link

 7. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującym adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl

Placówka szkoleniowa Rzeszów

35-083 Rzeszów
ul. Rymanowska 3

tel/fax: 17 77 88 481
księgowość: 508 867 513
biuro projektu: 508 867 547
dział merytoryczny: 508 867 959
sekretariat: 508 867 703 

e-mail: rzeszow@okppip.pl

Placówka szkoleniowa Krosno

38-400 Krosno
ul. Bieszczadzka 5

tel./fax: 13 43 72 781
tel: 508 867 756
tel: 508 867 946
tel: 508 868 063
tel: 727 478 727

e-mail: krosno@okppip.pl

Placówka szkoleniowa Tarnobrzeg

39-400 Tarnobrzeg
ul. 1 Maja 1

tel./fax: 15 823 28 80
15 823 23 23

e-mail: tarnobrzeg@okppip.pl