Plany kształcenia na I półrocze 2021 roku.
Zapraszamy do zapoznania się z pierwszymi planami kształcenia na I półrocze 2021 roku (placówka szkoleniowa w Rzeszowie).
21 lat razem!
21 urodziny Ośrodka Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Sp. z o.o. w Rzeszowie.
Platforma testów i szkoleń Ośrodka Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych: www.testy.okppip.pl
Serdecznie zapraszamy wszystkie Pielęgniarki/Pielęgniarzy oraz Położne do skorzystania z naszej platformy z testami przygotowującymi do egzaminu państwowego.
Profil na Facebooku.
Serdecznie zapraszamy wszystkich do polubienia i zapozniania się z naszym profilem na Facebooku "Pielęgniarki na platformie".

Klauzula informacyjna pacjenci NZOZ
(informacje podawane w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą)

Spółka Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie; adres: ul. Rymanowska 3, 35-083 Rzeszów; KRS: 0000201229, NIP: 8133039442, REGON: 690679626, adres: e-mail: rzeszow@okppip.pl; telefon: 17 778 84 81 informuje, że jest administratorem danych osobowych (dalej: administrator), pacjentów prowadzonego przez administratora Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Life&Med z siedzibą w Tarnobrzegu, ul. Konfederacji Dzikowskiej 14 (dalej: NZOZ).

W przypadku podania wymaganych przepisami prawa danych osobowych przez osoby będące pacjentami NZOZ, administrator informuje o:

1) celu przetwarzania danych osobowych: dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia przez admini-stratora działalności leczniczej, w szczególności w celu świadczenia przez administratora usług medycznych oraz prowadzenia wymaganej przepisami prawa dokumentacji medycznej;
2) danych kontaktowych inspektora ochrony danych: e-mail: iodo@okppip.pl.
3) podstawie prawnej przetwarzania danych osobowych: art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta; podstawą przetwarzania danych w zakresie, jaki jest niezbędny dla ochrony żywotnych interesów pacjenta, może być również art. 6 ust. 1 lit. d RODO; w zakresie, w jakim przetwarzane dane obejmują dane szczególnych kategorii, podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 9 ust. 2 lit. c i h RODO;
4) kategoriach odbiorców danych osobowych – pracownicy i współpracownicy administratora;
5) okresie przetwarzania moich danych osobowych – dane osobowe przechowywane będą co do zasady przez okres przechowywania dokumentacji medycznej czyli przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowe-go, w którym dokonano ostatniego wpisu, w każdym razie w okresie wskazanym przez art. 29 ustawy o pra-wach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;
6) prawie do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograni-czenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, przenoszenia danych osobowych, wniesienia skargi do organu nadzoru oraz okoliczności, że podanie danych osobowych jest wy-mogiem umownym oraz warunkiem zawarcia umowy;
7) prawie do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli podstawą przetwarzania danych oso-bowych jest taka zgoda, w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; wycofanie zgody powinno nastąpić poprzez pisemne oświadczenie.
8) okoliczności, że dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich oraz nie podlegają procedurze au-tomatycznego podejmowania decyzji, w tym profilowaniu.

 WIELOLETNIE DOŚWIADCZENIE!

Działamy od 1999 roku, szkoląc pielęgniarki i położne na terenie całego kraju.

PROFESJONALNY ZESPÓŁ!

Wykwalifikowani pracownicy z wieloletnim doświadczeniem w organizacji szkoleń.

SOLIDNA MARKA

Jesteśmy laureatami kilkudziesięciu prestiżowych nagród i wyróżnień.

Placówka szkoleniowa Rzeszów

35-083 Rzeszów
ul. Rymanowska 3

tel/fax: 17 77 88 481
księgowość: 508 867 513
biuro projektu: 508 867 547
dział merytoryczny: 508 867 959
sekretariat: 508 867 703 

e-mail: rzeszow@okppip.pl

Placówka szkoleniowa Krosno

38-400 Krosno
ul. Bieszczadzka 5

tel./fax: 13 43 72 781
tel: 508 867 756
tel: 508 867 946
tel: 508 868 063
tel: 727 478 727

e-mail: krosno@okppip.pl

Placówka szkoleniowa Tarnobrzeg

39-400 Tarnobrzeg
ul. 1 Maja 1

tel./fax: 15 823 28 80
15 823 23 23

e-mail: tarnobrzeg@okppip.pl