Dlaczego my?

Wieloletnie doświadczenie!


       

 Profesjonalny Zespół!

 

 

 

 Działamy szybko!


Jak do nas trafić?
Nagrody

Szkolenia - Krosno

 

 

38-400 Krosno
ul. Bieszczadzka 5

e- mail
: osrodek@oipip.krosno.pl

(13) 43 72 779 (Wiceprezes Zarządu - Renata Kilar)
 (13) 43 72 781 (kursy komercyjne kwalifikacyjne i specjalistyczne oraz projekty EU)
  (13) 43 72 780 (szkolenia specjalizacyjne)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PILNE!!!

Wszyscy zainteresowani niżej wymienionymi specjalizacjami, proszeni są o składanie obowiązujących dokumentów do dnia 28.10.2014 

      -pielęgniarstwo zachowawcze dla pielęgniarek

   - pielęgniarstwo ratunkowe dla pielęgniarek

    - pielęgniarstwo paliatywne dla pielęgniarek  

- pielęgniarstwo położnicze dla położnych\

- pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek
 

Obowiązujące dokumenty to:

- wniosek o dopuszczenie do specjalizacji

- kserokopia prawa wykonywania zawodu - potwierdzona za zgodność z oryginałem

- dokument potwierdzający dwuletni staż pracy w zawodzie.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UWAGA

KURS KWALIFIAKACYJNY Z ZAKRESU TECHNOLOGII  STERYLIZACJI I DEZYNFEKCJI

Ostateczny termin składania dokumentów na ww kurs - 03.09.2014  tj

1. Wniosek o zakwalifikowanie na kurs.

2. Dokument potwierdzający posiadanie średniego wykształcenia.

 

Rozpoczęcie kursu:

05.09.2014 o godzinie 8.00 w Ośrodku Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych
ul. Bieszczadzka 5 w Krośnie, w sali nr 212.

terminy kolejnych wykładów to:

08.09.2014, 12.09.2014, 15.09.2014, 19.09.2014, 23.09.2014, 30.09.2014, 02.10.2014

od 14.10.2014 odbywać się będą zajęcia praktyczne w centralnej sterylizatorni szpitalnej Podkarpadzkiego Szpitala Wojewódzkiego w Krośnie przy ul. Korczyńskiej 57

Harmonogram placówek stażowych po uzgodnieniu z uczestnikami.

Wszelkie informacje pod numerem telefonu: 134372780, fax 134372781 lub 134369460.

Organizator

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SZKOLENIA SPECJALIZACYJNE

PEŁNOPŁATNE

 rozpoczynające się w miesiącu wrześniu 2014 r w dziedzinach:

- pielęgniarstwo zachowawcze dla pielęgniarek

- pielęgniarstwo ratunkowe dla pielęgniarek

- pielęgniarstwo paliatywne dla pielęgniarek

- pielęgniarstwo położnicze dla położnych.
 

Obowiązujące dokumenty to:

- wniosek o dopuszczenie do specjalizacji

- kserokopia prawa wykonywania zawodu - potwierdzona za zgodność z oryginałem

- dokument potwierdzający dwuletni staż pracy w zawodzie.

 

Koszt specjalizacji wynosi 4 500,00 PLN, z możliwością płatności w ratach  z godnie z podpisaną indywidualną umową.

Realizacja programu szkolenia zgodnie z zatwierdzonym programem od 18 - 24 miesięcy.

Osoby zainteresowane w/w szkoleniami proszone są o składanie dokumentów w wersji papierowej w siedzibie Ośrodka przy ul. Bieszczadzkiej 5, pok nr 201 w godz. 7.00-15.00.

Wszelkie informacje udzielane są pod numerem tel. 134372780.

Organizator

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Placówka Szkoleniowa w Krośnie, ogłasza nabór kandydatów na szkolenie
w ramach  Kursu specjalistycznego dla  pielęgniarek podstawowej opieki zdrowotnej
w zakresie opieki geriatrycznej
organizowanym w ramach Projektu Systemowego „Wsparcie systemu kształcenia ustawicznego personelu medycznego w zakresie opieki geriatrycznej” - współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

Uczestnicy odbywają szkolenia bezpłatnie.

Liczba realizowanych godzin to 36 h dydaktycznych i 4 h praktycznych realizowanych
w systemie piątek, sobota, niedziela.

Szkolenia w  organizowane są dla  osób, które spełniają następujące kryteria

1)      Uczestnikiem Kursu może być pielęgniarka, która:

a)      w rozumieniu art. 5 ust. 25 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) jest pielęgniarką podstawowej opieki zdrowotnej, tj.:

- ukończyła szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa: rodzinnego, pediatrycznego, środowiskowego, środowiskowo-rodzinnego, przewlekle chorych i niepełnosprawnych, opieki długoterminowej, w ochronie zdrowia pracujących, środowiska nauczania i wychowania, zachowawczego, promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej,

lub

- ukończyła kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa: rodzinnego, pediatrycznego, środowiskowego, środowiskowo-rodzinnego, przewlekle chorych i niepełnosprawnych, opieki długoterminowej, w ochronie zdrowia pracujących, środowiska nauczania i wychowania, zachowawczego, promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej,

lub

- odbywa szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa: rodzinnego, pediatrycznego, opieki długoterminowej, środowiska nauczania i wychowania, zachowawczego, promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej,

lub

- odbywa kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa: rodzinnego, pediatrycznego, opieki długoterminowej, środowiska nauczania i wychowania, zachowawczego, promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej,

lub

- posiada tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa oraz co najmniej trzyletni staż pracy w podstawowej opiece zdrowotnej,

będącą świadczeniodawcą, z którym Fundusz zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, albo która jest zatrudniona lub wykonuje zawód u świadczeniodawcy, z którym Fundusz zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej;

b)      jest zatrudniona w podmiocie leczniczym będącym lub niebędącym przedsiębiorcą, realizującym świadczenia w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna, bez względu na formę wykonywania zawodu, o której mowa w art. 19 ust. 1 pkt 1-4 Ustawy, lub wykonuje zawód w ramach działalności leczniczej jako praktykę zawodową, o której mowa w art. 5 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217) i realizuje świadczenia w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna;

c)      posiada prawo wykonywania zawodu;

d)     została zakwalifikowana do odbycia Kursu przez organizatora kształcenia.

 

Pełna dokumentacja zgłoszeniowa zawiera:

a)      kartę zgłoszenia do kursu (wg wzoru organizatora);

b)      kopię prawa wykonywania zawodu (potwierdzona za zgodność
z oryginałem);

c)      dokument potwierdzający zatrudnienie w podstawowej opiece zdrowotnej: zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu lub oświadczenie uczestnika Kursu o wykonywaniu zawodu w ramach działalności leczniczej jako praktykę zawodową;

d)      skierowanie wydane przez pracodawcę (fakultatywnie);

e)      deklaracja uczestnictwa w projekcie;

f)       oświadczenia uczestnika Kursu dotyczące przetwarzania danych osobowych;

g)      zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania.

 DOKUMENTY DO POBRANIA NA DOLE STRONY

lub kliknij w link

content/zdjecia/file/inf%20projekt_geriatria_z%20za%C5%82%C4%85cznikami_ca%C5%82osc(1).pdf

 

Zgłoszenia przyjmowane są do 7 dni przed rozpoczęciem poszczególnych edycji. Za zgłoszenie uważa się datę wpływu dokumentów do Organizatora.

W przypadku większej liczby osób zainteresowanych niż 30 miejsc będzie przeprowadzony egzamin kwalifikacyjny, pisemny w formie testu. O dacie, miejscu
i formie egzaminu wstępnego osoby, które złożyły karty zgłoszeniowe będą powiadomione poprzez stronę internetową Organizatora (www.okppip.pl) do 5 dni przed wyznaczoną datą egzaminu.

Komplet dokumentów zgłoszeniowych prosimy przesyłać w wersji papierowej na adres:

 

Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych

 

 

Placówka Szkoleniowa w Krośnie

 

ul. Bieszczadzka 5, 38-400 Krosno

Zapewniamy bezpłatnie: materiały dydaktyczne,  materiały szkoleniowe,  catering (ciepłe i zimne napoje, ciasteczka, posiłek  trzydaniowy)

 Uwaga: istnieje możliwość zwrotu kosztów dojazdu i noclegu do kwoty 1100 zł na osobę.

 

 Szczegółowych informacji udzielamy pod numerem telefonu: 13 43 72 781

 Wszystkich uczestników prosimy o  wskazanie  w karcie zgłoszenia wyboru miejsca i terminu uczestnictwa.

 

Dla województwa śląskiego:

 Żywiec – 1-sza edycja (zgłoszenia do 14.08.2014r.)

22 – 24 sierpnia 2014

05 – 07 września 2014

 Bytom – 2-ga  edycja (zgłoszenia do 08.09.2014r.)

12 – 14 września 2014

19 – 21 września  2014

 Bytom – 3-cia edycja (zgłoszenia do 25.09.2014r.)

03 – 05 października 2014

10 – 12 października 2014

 Rybnik – 4-ta edycja (zgłoszenia do 09.10.2014r.)

17 – 19 października 2014

24 – 26 października 2014

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informujemy, że w najbliższym czasie planujemy rozpocząć następujące kursy:

 • kurs specjalistyczny opieki paliatywnej - 370 zł
 • kurs szczepień ochronnych - 350 zł
 • kurs EKG - 450 zł

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt: 134372781

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W związku z rozpoczęciem realizacji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego:

 

„Zdrowa konkurencja – zdrowsi pacjenci”  

 

Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Sp. z oo. w Rzeszowie Placówka Szkoleniowa w Krośnie

zaprasza

 

 •   przedsiębiorstwa prowadzące działalność leczniczą, które
 • należą do sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (zatrudniają do 250 pracowników
 •  posiadają jednostkę organizacyjną na obszarze woj. podkarpackiego (siedzibę, oddział, filię, delegaturę)
 • mogą ubiegać się o pomoc de minimis
 • nie pozostają w trudnej sytuacji ekonomicznej

oraz

 •  pielęgniarki i pielęgniarzy oraz położne - oddelegowane/nych przez ww. przedsiębiorstwa i pracujące/y na obszarze woj. podkarpackiego

 

do  udziału w 16 dziedzinach kursów dokształcających, specjalistycznych i kwalifikacyjnych, w tym:

I. Kursy dokształcające:

1. „Samozatrudnienie w działalności leczniczej - kontrakty pielęgniarskie” – 20 gr. po 10 os.

2. „Prowadzenie dokumentacji medycznej zgodnie z wymogami NFZ” – 2 gr. po 10 os.

3. „Rehabilitacja pacjentów ze schorzeniami układu ruchu” – 2 gr. po 10 os.

4. „Rehabilitacja pacjentów ze schorzeniami kardiologicznymi” – 2 gr. po 10 os.

5. „Rehabilitacja pacjentów ze schorzeniami neurologicznymi” – 2 gr. po 10 os.

6. „Rehabilitacja pacjentów ze schorzeniami onkologicznymi” – 2 gr. po 10 os.

7. „Cewnikowanie pęcherza moczowego” – 2 gr. po 10 os.

8. „Praca z trudnym pacjentem” – 2 gr. po 10 os.

II. Kursy specjalistyczne:

9. „Leczenie ran dla pielęgniarek” – 2 gr. po 10 os.

10. „Leczenie ran dla położnych” – 2 gr. po 10 os.

11. „Resuscytacja krążeniowo-oddechowa” – 2 gr. po 10 os.

12. „Wykonywanie i interpretacja zapisów EKG” – 2 gr. po 10 os.

13. „Edukator w cukrzycy” – 2 gr. po 10 os.

14. „Żywienie enteralne” – 2 gr. po 10 os.

 

III. Kursy kwalifikacyjne:

15. „Pielęgniarstwo opieki długoterminowej” – 1 gr. po 15 os.

16. „Pielęgniarstwo rodzinne” – 1 gr. po 15 os.

o  Kurs dokształcający nr 1 obejmuje 112 godz. zajęć

o  kursy dokształcające nr 2-8 – po 24 godz. zajęć

o  kursy specjalistyczne nr 9-14 – od 90 do 142 godz. zajęć teoretycznych i stażowych

o  kursy kwalifikacyjne nr 15 – 355 g. (w tym 180 g. teorii i 175 g. praktyk) oraz  nr 16 – 353 g. (150 g. teorii i 203 staży).

o  ramowe programy ww. kursów dostępne na stronie ww.ckppip.edu.pl.

 

Ø  Udział w ww. kursach jest bezpłatny. Odbywa się w ramach oddelegowania ze strony przedsiębiorstw działalności leczniczej.

Ø  Każdy z Uczestników obligatoryjne (obowiązkowo) powinien uczestniczyć w kursie dokształcającym nr 1 (Samozatrudnienie w działalności leczniczej).

Ø  Dodatkowo ma prawo skorzystać z dwóch indywidualnie wybranych ww. kursów dokształcających i/lub specjalistycznych i/lub kwalifikacyjnych.

Ø  Uczestnicy/ki otrzymają podręczniki, wyżywienie, zwrot kosztów dojazdu na szkolenia, ubezpieczenie NNW.

Ø  Kursy mogą być zrealizowane w każdej z Placówek Szkoleniowych (Krosno, Tarnobrzeg, Rzeszów) lub w dogodnym miejscu dla uczestników (w przypadku zebrania grupy 10-cio osobowej).

 

Bliższe informacje oraz dokumentacja rekrutacyjna dostępne są w:

OKPPIP Placówce Szkoleniowej w Krośnie

38-400 Krosno,  ul. Bieszczadzka 5

tel. 1343 72 780, 1343 72 781

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

W związku z rozpoczęciem realizacji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego:

 

„Po pierwsze pierwsza pomoc” 

 

Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Sp. z oo. w Rzeszowie Placówka Szkoleniowa w Krośnie

zaprasza

 

 • przedsiębiorstwa, które:
 •  należą do sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (zatrudniają do 250 pracowników),
 • posiadają jednostkę organizacyjną na obszarze woj. podkarpackiego (siedzibę, oddział, filię, delegaturę),
 • mogą ubiegać się o pomoc de minimis,
 • nie pozostają w trudnej sytuacji ekonomicznej,
 •    działają przede wszystkim w branżach: przetwórstwo przemysłowe, budownictwo, handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych.

oraz

 • odelegowanych przez ww. przedsiębiorstwa pracowników m.in. sprzedawców, robotników w przetwórstwie przemysłowym i budownictwie, operatorów maszy i urządzeń, kierowników budowy, mistrzów w budownictwie, mechaników samochodowych, lakierników, blacharzy, rzemieślników itp.

w maszy i urządzeń, kierownik w budownictwie, mechanikó

do udziału w szkoleniach z zakresu pierwszej pomocy, w tym:

 

 •  ZAAWANSOWANE SZKOLENIE PIERWSZEJ POMOCY

 

16 godz. (2-dniowe) zajęcia teoretyczne i praktyczne z zakresu: resuscytacji krążeniowo-oddechowej RKO, przedlekarskich działań ratowniczych po wypadku przy pracy i innych sytuacjach zagrażających zdrowiu i życiu, użycia defibrylatora itp.

 

 •  KWALIFIKOWANY KURS PIERWSZEJ POMOCY

 

40 godz. (5-dniowe) zajęcia teoretyczne i praktyczne z zakresu: zabiegów ratujących życie BLS,  zasad udzielania pierwsze pomocy w przypadku: krwotoków, urazów głowy, kręgosłupa, klatki piersiowej, kończyn, upadku  wysokości, oparzeń, odmrożeń, zatruć, transportu poszkodowanego itp. 

 

 • Udział w ww. kursach jest bezpłatny.
 • Odbywa się w ramach oddelegowania ze strony przedsiębiorstw, w 10-cio osobowych grupach.
 • Uczestnicy/czki szkoleń otrzymają: materiały szkoleniowe, zwrot kosztów dojazdu, jeżeli zajęcia  realizowane  będą w  miejscowości  innej  niż miejsce  zameldowania  uczestnika, catering podczas 8-godzinnych zajęć.
 • Kursy mogą być zrealizowane w każdej z Placówek Szkoleniowych (Krosno, Tarnobrzeg, Rzeszów) lub w dogodnym miejscu dla uczestników (w przypadku zebrania grupy 10-cio osobowej).Bliższe informacje oraz dokumentacja rekrutacyjna dostępne są w:

OKPPIP Placówce Szkoleniowej w Krośnie

38-400 Krosno,  ul. Bieszczadzka 5

tel. 1343 72 780, 1343 72 781

--------------------------------------------------------------------------------------


Pliki do pobrania
pobierz WEW REGULAMIN ORGANIZACYJNY.pdf

WEWNĘTRZNY REGUL ORGANIZACYJNY - Projekt opieka nad pacjentami w wieku podeszłym

pobierz GERIATRIA - POZ - dok zgłoszeniowe.pdf

GERIATRIA POZ - dokumenty zgłoszeniowe
Ilość unikatowych odwiedzin: 277164Realizacja Kiwi Media