Dlaczego my?

Wieloletnie doświadczenie!


       

 Profesjonalny Zespół!

 

 

 

 Działamy szybko!


Jak do nas trafić?
Nagrody

Szkolenia - Krosno

 

38-400 Krosno
ul. Bieszczadzka 5

e- mail
: osrodek@oipip.krosno.pl

(13) 43 72 779 (Wiceprezes Zarządu - Kilar Renata)
(13) 43 72 781 (kursy komercyjne kwalifikacyjne i specjalistyczne)
  (13) 43 72 780 (szkolenia specjalizacyjne)

 

 

INFORMACJA

 

Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Sp. z o.o. w  Rzeszowie, Placówka Szkoleniowa w Krośnie, ogłasza nabór kandydatów na szkolenie w ramach PAKIETU: kurs specjalistyczny Resuscytacja krążeniowo oddechowa wraz z kursem  kwalifikacyjnym  w dziedzinie Pielęgniarstwo ratunkowe dla pielęgniarek/pielęgniarzy w ramach projektu systemowego pod nazwą „Profesjonalne pielęgniarstwo systemu ratownictwa medycznego w Polsce – wsparcie kształcenia podyplomowego”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach europejskiego funduszu społecznego.

 

 

Uczestnicy odbywają szkolenia w „PAKIECIE” bezpłatnie.

 

 

Szkolenia w „Pakiecie” organizowane są dla  osób, które spełniają następujące kryteria: 

 

- posiadają co najmniej 6-miesięczny staż pracy w zawodzie pielęgniarki/ pielęgniarza

- posiadają  prawo wykonywania zawodu stwierdzające uprawnienia do wykonywania zawodu na    obszarze Rzeczypospolitej Polskiej

- aktualne zatrudnienie w zawodzie pielęgniarki, pielęgniarza

 

 

Szkolenia w Pakiecie dla 35 osób  organizujemy na terenie województwa podkarpackiego -  w Krośnie w terminie:

 

 

-  kurs specjalistyczny w zakresie Resuscytacja krążeniowo oddechowa: rozpoczęcie – 05.05.2014r.

 

 

- kurs kwalifikacyjny  w dziedzinie Pielęgniarstwo ratunkowe dla pielęgniarek, pielęgniarzy: rozpoczęcie – 07.07.2014r  

 

Zapewniamy bezpłatnie: materiały dydaktyczne, podręcznik z zakresu medycyny ratunkowej  i katastrof oraz  catering  / posiłek  dwudaniowy/

 Karty zgłoszenia pielęgniarki / pielęgniarza o dopuszczenie do kształcenia w Pakiecie  prosimy przesyłać na adres :

 

 Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych , Placówka Szkoleniowa w Krośnie ul. Bieszczadzka 5 do dnia  28.04.2014r .   

 

 Do karty zgłoszenia  należy dołączyć: 

- kopię prawa wykonywania zawodu poświadczone  za zgodność z oryginałem,

- kopię dokumentu  potwierdzającego  posiadanie ,co najmniej 6-miesięcznego stażu    pracy w zawodzie,

- dokument potwierdzający  aktualne zatrudnienie w zawodzie pielęgniarki/pielęgniarza na obszarze Rzeczypospolitej  Polskiej.  

Szczegółowych informacji udzielamy pod numerami telefonów

 13 43 72 780   i    13 43 72 781

 

 


 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

KSZTAŁCENIA PROWADZONEGO W PAKIECIE

 

obejmującym kurs specjalistyczny resuscytacja krążeniowo-oddechowa i kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego dla pielęgniarek/pielęgniarzy w ramach Projektu Systemowego „Profesjonalne Pielęgniarstwo systemu ratownictwa medycznego w Polsce – wsparcie kształcenia podyplomowego” – współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zobowiązuje Organizatora kształcenia do zawarcia w zapisach Regulaminu organizacyjnego założeń wynikających ze specyfiki Projektu i aktualizowania do każdej edycji realizowanej w ramach tego Projektu

 

I.       ORGANIZACJA KURSU SPECJALISTYCZNEGO I KWALIFIKACYJNEGO REALIZOWANEGO W PAKIECIE

 

1.      Organizatorem szkolenia w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego jest Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Sp. z o.o. w Rzeszowie,
ul. Rymanowska 3, 35-083 Rzeszów, Placówka Szkoleniowa w Krośnie,                    38-400 Krosno ul. Bieszczadzka 5

2.      Rodzajem kształcenia podyplomowego w PAKIECIE będzie kurs specjalistyczny
w zakresie Resuscytacja krążeniowo oddechowa i kurs kwalifikacyjny w dziedzinie Pielęgniarstwa ratunkowego w ramach projektu

3.      Kurs specjalistyczny i kurs kwalifikacyjny będzie realizowany zgodnie z ramowym programem kursu specjalistycznego w zakresie Resuscytacja krążeniowo oddechowa
 i kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie Pielęgniarstwa ratunkowego (blok ogólnozawodowy i blok specjalistyczny), opracowanym przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie, zatwierdzonym przez Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej.

4.      Kurs specjalistyczny w zakresie Resuscytacja krążeniowo oddechowa będzie prowadzony w systemie mieszanym. Czas trwania kształcenia – termin rozpoczęcia zaplanowano na 05.05.2014r. natomiast termin zakończenia na 05.07.2014r.

      Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie Pielęgniarstwa ratunkowego będzie prowadzony
w systemie dziennym. Czas trwania przewidziany jest na 6 m-cy,  termin rozpoczęcia kształcenia zaplanowano na 07.07.2014r., natomiast termin zakończenia na 20.11.2014r.

5.      Zajęcia teoretyczne kształcenia podyplomowego w PAKIECIE, odbywać się będą
w salach wykładowych i warsztatowych:

Ośrodka Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych, Placówka Szkoleniowa w Krośnie, ul. Bieszczadzka 5, 38-400 Krosno

6.      Program zajęć stażowych realizowany będzie w:

    -   Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57,   38-400 Krosno

    -    Samodzielne Publiczne Pogotowie Ratunkowe w Krośnie, ul Grodzka 45, 38-400 Krosno

 


 


CENTRUM KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO

PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

II. ZASADY I SPOSÓB NABORU DO KSZTAŁCENIA REALIZOWANEGO W PAKIECIE

 

A.    Postanowienia ogólne

7.      Postępowanie kwalifikacyjne zostaje przeprowadzone w oparciu Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2003 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych (Dz.U. nr 197 poz.1923)
i umowy nr PRM/KS/13/2014 zawartej w Warszawie w dniu 14.04.2014r.pomiędzy Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych ul. Pawińskiego 5A
02-106 Warszawa reprezentowanym przez Panią dr Barbarę Kot- Doniec – Dyrektora zwanym dalej zamawiającym a Ośrodkiem Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek
i Położnych w Rzeszowie a reprezentowanym przez Panią Joannę Przybek-Mita - Prezesa Zarządu oraz Panią – Renatę Kilar Wiceprezesa Zarządu

 

8.      Informacje o naborze na kształcenie w PAKIECIE obejmującym kurs specjalistyczny resuscytacja krążeniowo-oddechowa i kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego dla pielęgniarek/pielęgniarzy w ramach Projektu Systemowego „Profesjonalne Pielęgniarstwo systemu ratownictwa medycznego w Polsce – wsparcie kształcenia podyplomowego” – współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zostaną umieszczone na stronie internetowej OKPPiP, rozesłane listownie do Dyrektorów ZOZ i Stacji Pogotowia Ratunkowego województwa podkarpackiego.

 

9.      Komisję Kwalifikacyjną powołuje OKPPiP.

W skład Komisji Kwalifikacyjnej wchodzą:

a)      kierownik kursu kwalifikacyjnego jako przewodniczący

b)      przedstawiciel OKPPiP

c)      przedstawiciel Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

      Osoba wchodząca w skład komisji kwalifikacyjnej posiada tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa i/lub specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego; anestezjologicznego i intensywnej opieki oraz posiada aktualne zatrudnienie i ma co najmniej pięcioletni staż pracy w zawodzie w dziedzinie pielęgniarstwa będącej przedmiotem kursu specjalistycznego i kwalifikacyjnego.

10.  Zadania komisji kwalifikacyjnej:

a)      przyjęcie regulaminu kwalifikacji;

b)      sprawdzenie kompletu dokumentów zgłoszeniowych;

c)      przeprowadzenie egzaminu kwalifikacyjnego;

d)     zakwalifikowanie do kształcenia w PAKIECIE;

e)      sporządzenie protokołu z postępowania kwalifikacyjnego;

f)       rozstrzyganie odwołań.

11.  Uczestnikiem kształcenia realizowanego w PAKIECIE obejmującym kurs specjalistyczny resuscytacja krążeniowo-oddechowa i kurs kwalifikacyjny
w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego dla pielęgniarek/pielęgniarzy może być

                  Pielęgniarka/ Pielęgniarz która/y:

-          posiada prawo wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza

-          posiada aktualne zatrudnienie w zawodzie pielęgniarki/pielęgniarza na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej

-          legitymuje się co najmniej 6 - miesięcznym stażem pracy
w zawodzie

-          została/ł zakwalifikowana/y do kształcenia realizowanego
w PAKIECIE przez komisję kwalifikacyjną.

 

 

 

12.  Liczba miejsc szkoleniowych dofinansowanych wynosi 35,

13.  W przypadku większej liczby osób zainteresowanych niż miejsc (maksymalnie 35) będzie przeprowadzony egzamin kwalifikacyjny, pisemny w formie testu. O dacie, miejscu i formie egzaminu wstępnego osoby, które złożyły karty zgłoszeniowe będą powiadomione telefonicznie  o dacie i miejscu egzaminu.

14.  Egzamin kwalifikacyjny przeprowadza się w formie testu jednokrotnego wyboru.
Test składa się z 60 pytań.

 

B. Sposób przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego dopuszczającego do kształcenia w PAKIECIE obejmującym kurs specjalistyczny resuscytacja krążeniowo-oddechowa i kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego dla pielęgniarek/pielęgniarzy

1. Ocena przedstawionej dokumentacji, pod kątem spełnienia niżej wymienionych wymogów :

a) wymogów określonych w art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. Nr 174, poz. 1039);

             -    posiada prawo wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza

-           legitymuje się co najmniej 6-miesięcznym  stażem pracy w zawodzie

b) wymagań wynikających z realizacji kształcenia w PAKIECIE obejmującym kurs specjalistyczny resuscytacja krążeniowo-oddechowa i kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego dla pielęgniarek/pielęgniarzy z Projektu Systemowego „Profesjonalne pielęgniarstwo systemu ratownictwa medycznego w Polsce – wsparcie kształcenia podyplomowego” ” – współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego;

            - posiadanie aktualnego zatrudnienia w zawodzie pielęgniarki/pielęgniarza na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej

Przebieg egzaminu kwalifikacyjnego

/dotyczy sytuacji, gdy liczba osób ubiegających się o dopuszczenie do odbywania  kształcenia w PAKIECIE obejmującym kurs specjalistyczny resuscytacja krążeniowo-oddechowa i kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego  dla pielęgniarek/pielęgniarzy  jest większa niż 35 osób przeprowadzony zostanie egzamin w formie testu/

 

1.      Na rozwiązanie testu przeznacza się 60 min.

2.      Prawidłowa odpowiedź w teście uzyskuje 1 pkt. Maksymalna liczba punktów uzyskanych w teście wynosi 60 pkt. Minimalna liczba punktów stanowiąca o pomyślnym wyniku z  egzaminu wynosi 30 pkt. Na listę osób zakwalifikowanych wchodzą w pierwszej kolejności osoby z najwyższą liczbą punktów

3.      W przypadku gdy o jedno miejsce dofinansowane ubiega się więcej niż dwie osoby, które uzyskały z egzaminu wstępnego jednakową liczbę punktów przyjmuje się następujące kryteria dodatkowe:

a)    zatrudnienie w systemie ratownictwa medycznego (2 pkt.)

b)   staż pracy w systemie ratownictwa medycznego (każdy rok to 1 pkt.)

Ø w pierwszej kolejności zakwalifikowane zostaną osoby z najdłuższym stażem pracy w systemie ratownictwa medycznego

 

W sytuacji przeprowadzenia egzaminu wstępnego Organizator kształcenia przed rozpoczęciem kursu specjalistycznego realizowanego w PAKIECIE, (w sytuacji rezygnacji pielęgniarki/pielęgniarza zakwalifikowanej) może zakwalifikować inną osobę, która z tego egzaminu uzyskała pozytywny wynik (czyli liczbę punktów nie mniejszą niż określone minimum zaliczające). Dokonywanie zmian możliwe jest do dnia rozpoczęcia kursu specjalistycznego Resuscytacja krążeniowo-oddechowa. Z chwilą rozpoczęcia kursu specjalistycznego czyli pierwszych zajęć Organizator nie może dokonywać żadnych zmian.

 

          C. Postanowienia końcowe

1.      Na listę uczestników kształcenia podyplomowego w PAKIECIE kursu specjalistycznego w zakresie Resuscytacja krążeniowo oddechowa i kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie Pielęgniarstwa ratunkowego w ramach projektu,

      zostają wpisane osoby, które w postępowaniu kwalifikacyjnym spełniły określone wyżej wymogi oraz uzyskały wymaganą  liczbę punktów.

2.      Wyniki egzaminu i powiadomienie osób dopuszczonych kształcenia podyplomowego w PAKIECIE kursu specjalistycznego w zakresie Resuscytacja krążeniowo oddechowa i kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie Pielęgniarstwa ratunkowego w ramach projektu,

zostaną przekazane osobiście każdej osobie biorącej udział w postępowaniu kwalifikacyjnym przez komisję kwalifikacyjną w dniu kwalifikacji .

3.      Od uchwał komisji kwalifikacyjnej w sprawie wyników postępowania kwalifikacyjnego pielęgniarce/pielęgniarzowi biorącej/biorącemu udział w postępowaniu kwalifikacyjnym przysługuje odwołanie. Odwołanie należy złożyć do komisji kwalifikacyjnej w ciągu trzech dnia. Komisji kwalifikacyjna rozpatruje odwołanie i podejmuje uchwałę w ciągu pięciu dni od otrzymania odwołania.

 

D. Sposób organizacji kształcenia

           Sposób sprawdzania efektów nauczania do wyboru:

a.         zaliczenia bieżące poszczególnych modułów:

-    ustne seminarium zaliczeniowe

-    seminarium pisemne

-    test

-    pisemna praca zaliczeniowa

b.        zaliczenie zajęć praktycznych jest dokonywane przez opiekuna stażu i obejmuje:

- wykonanie czynności zawodowych wskazanych przez kierownika kursu, oparciu o wykaz świadczeń zdrowotnych obejmujących program poszczególnych placówek stażowych

c.         zaliczenie końcowe jest przeprowadzane w formie egzaminu końcowego i obejmuje:

-         test pisemny z zakresu programu kursu

 

III. PRAWA I OBOWIĄZKI OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W KSZTAŁCENIU REALIZOWANYM W PAKIECIE

 

ZAKRES UPRAWNIEŃ I OBOWIĄZKÓW UCZESTNIKA

kursu specjalistycznego resuscytacja krążeniowo-oddechowa i kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego dla pielęgniarek/pielęgniarzy w ramach Projektu Systemowego „Profesjonalne pielęgniarstwo systemu ratownictwa medycznego w Polsce – wsparcie kształcenia podyplomowego” – współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zobowiązuje Organizatora kształcenia do zawarcia w zapisach Regulaminu organizacyjnego założeń wynikających ze specyfiki Projektu i aktualizowania do każdej edycji realizowanej w ramach tego Projektu

 

 

1) Prawa uczestników PAKIETU

1a)  prawa uczestników kursu specjalistycznego:

1.      Uczestnik kursu ma prawo do otrzymania materiałów dydaktycznych, których odbiór potwierdza podpisem na liście.

2.      Uczestnik kursu ma prawo do otrzymania zaświadczenia o ukończeniu kursu specjalistycznego.

1b)  prawa uczestników kursu kwalifikacyjnego

1. Uczestnik kursu ma prawo do otrzymania materiałów dydaktycznych oraz 1 egzemplarza publikacji zwartej z zakresu medycyny ratunkowej, których odbiór potwierdza podpisem na liście.

2. Uczestnik kursu ma prawo do otrzymania materiałów promocyjnych współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, których odbiór potwierdza podpisem na liście.

3.  Uczestnik kursu ma prawo do otrzymania ciepłego posiłku – dwudaniowego obiadu w trakcie trwania zajęć teoretycznych, których odbiór potwierdza podpisem na liście.

4. W czasie trwania kształcenia realizowanego w PAKIECIE obejmującym kurs specjalistyczny resuscytacja krążeniowo-oddechowa i kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego dla pielęgniarek/pielęgniarzy w ramach Projektu uczestnik ma prawo do 5 % nieobecności nieusprawiedliwionych.

5. W czasie trwania kształcenia realizowanego w PAKIECIE obejmującym kurs specjalistyczny resuscytacja krążeniowo-oddechowa i kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego dla pielęgniarek/pielęgniarzy w ramach Projektu uczestnik ma prawo do 15% nieobecności usprawiedliwionych, potwierdzonych zwolnieniem lekarskim. W takiej sytuacji uczestnik kursu zgłasza się do kierownika, celem ustalenia sposobu uzupełnienia zrealizowanych treści, np. poprzez samokształcenie, indywidualne spotkania z wykładowcami.

6.      systematycznego uzupełniania wiedzy, zgodnie z aktualnymi osiągnięciami naukowymi

5.      otrzymania planu zajęć teoretycznych i praktycznych

6.      konsultacji z kierownikiem kursu zgodnie z zaplanowanym harmonogramem

7.      wyrażania opinii o organizacji szkolenia i programie nauczania

8.      zapoznania z terminem i formą zaliczenia poszczególnych modułów oraz terminem i formą egzaminu końcowego

9.        w przypadku niepomyślnego wyniku egzaminu ma prawo przystąpić do niego ponownie w terminie wyznaczonym przez organizatora, o miejscu i terminie egzaminu uczestnik szkolenia jest powiadamiany nie później niż na 30 dni przed datą egzaminu

10.  otrzymania w dniu rozpoczęcia szkolenia:

- harmonogramu zajęć teoretycznych i praktycznych

- wykazu umiejętności będących przedmiotem kształcenia, które są podstawą ustalenia wymagań egzaminacyjnych

- karty Kursu specjalistycznego i kursu kwalifikacyjnego, która z wymaganymi wpisami i zaliczeniami stanowi dowód ich odbycia

 

 

Obowiązki uczestników PAKIETU

2a) obowiązki uczestników :

 1. Uczestnik kursu ma obowiązek podpisać Deklarację uczestnictwa w PAKIECIE, załącznik nr 1 do umowy;
 2.  Uczestnik kursu ma obowiązek podpisać „Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych”, załącznik nr 2 do umowy;

Brak podpisanego Oświadczenia uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia udział w kształceniu realizowanym w PAKIECIE w ramach Projektu Systemowego „Profesjonalne pielęgniarstwo systemu ratownictwa medycznego w Polsce – wsparcie kształcenia podyplomowego” – współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

3.      Uczestnik kursu ma obowiązek wypełniania i podpisania formularza: „Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania”.

W czasie trwania kształcenia w ramach PAKIETU, w sytuacji zmiany dotychczasowego nazwiska oraz danych kontaktowych uczestnika pakietu zawartych w formularzu: „Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania”, uczestnik zobowiązany jest przekazać informacje o tych zmianach.

 

 

4.      Przestrzeganie regulaminu kształcenia podyplomowego przedstawionego przez organizatora

5.      Systematyczne podnoszenie wiedzy drogą samokształcenia

6.      Wywiązywanie się z zadawanych prac oraz przygotowanie się do zaliczeń  i egzaminów

7.      Uzyskanie wymaganych zaliczeń i wpisów w karcie kursu

8.      Zgłoszenie się w wyznaczonym terminie w celu zaliczenia egzaminu końcowego

9.      Powiadomienie kierownika o absencji na zajęciach

10.  Dbanie o bezpieczeństwo i zdrowie własne, pozostałych uczestników oraz przestrzeganie przepisów BHP

11.  Przestrzeganie zasad współżycia społecznego, poszanowanie godności i wolności drugiego człowieka

 

3.      ZAKRES OBOWIĄZKÓW WYKŁADOWCÓW I INNYCH OSÓB PROWADZĄCYCH NAUCZANIE TEORETYCZNE I SZKOLENIE PRAKTYCZNE  

1) Zadania i obowiązki kierownika kursu specjalistycznego i kursu kwalifikacyjnego

W kształceniu realizowanym w PAKIECIE, obowiązki kierownika kursu specjalistycznego i kursu kwalifikacyjnego wynikające z § 27 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2003 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych przejawiają się w działaniach:

a)  przygotowywanie protokołów z zaliczeń poszczególnych modułów;

b) prowadzenie hospitacji/obserwacji zajęć teoretycznych i praktycznych oraz dokumentowanie prowadzonych działań.

c) ustalanie szczegółowego planu zajęć zgodnie z ramowym programem kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego opracowanym przez CKPPiP w porozumieniu z Organizatorem kształcenia i sprawowanie nadzoru nad realizacją tego planu

d) przedstawienie uczestnikom kursu: celu, programu i organizacji szkolenia

e) zaproponowanie kadry wykładowców w porozumieniu z Organizatorem kształcenia

f) nadzór nad realizacją zajęć z przedmiotów teoretycznych

g)        organizowanie zaliczeń przewidzianych w szczegółowym programie zajęć

h)        przygotowywanie protokołów z zaliczeń poszczególnych modułów

i)          nadzór nad merytorycznym poziomem realizacji programu nauczania opracowanego przez organizatora szkolenia

j)          uczestniczenie w posiedzeniach Komisji Kwalifikacyjnej jako jej przewodniczący

k)        zbieranie i analizowanie opinii o przebiegu szkolenia

l)          nadzór nad prowadzeniem dokumentacji szkolenia

 

 

 

2)   Zadania i obowiązki wykładowcy kursu specjalistycznego i kursu kwalifikacyjnego

Wykładowca zajęć teoretycznych jest powoływany zgodnie z wymogami ramowego programu kształcenia kursów w PAKIECIE

2a) Wykładowca zajęć teoretycznych powinien mieć obowiązek:

-       opracowania zadań przeznaczonych do realizacji w ramach samokształcenia oraz wskazania odpowiedniej literatury i innych źródeł ułatwiających samokształcenie

-  wykorzystywania w procesie dydaktycznym aktywizujących metod nauczania, pomocy naukowych oraz nowoczesnych środków dydaktycznych

-  zapewnienia wysokiego poziomu nauczania poprzez staranne, rzetelne przygotowanie i przekazanie treści dydaktycznych

-  aktualizowania treści programowych oraz prowadzenie zajęć zgodnie z programem w zakresie merytorycznym i metodycznym

-  prowadzenia kontrolnych oraz końcowych prac zaliczeniowych, stosownie do wymogów programu nauczania

-  sprawdzania poziomu wiedzy słuchaczy oraz zaliczanie zrealizowanych treści nauczania

-  prowadzenie dziennika zajęć teoretycznych, sprawdzanie listy obecności, wpisywanie tematów realizowanych zajęć

-  przestrzegania przepisów BHP.

 

2b) Wykładowca zajęć teoretycznych powinien mieć prawo do:

-  rzetelnej informacji na temat programu kształcenia

-  korzystania ze sprzętu i materiałów dydaktycznych oraz z małej poligrafii będącej w dyspozycji organizatora kształcenia

-  prowadzenia zajęć w pomieszczeniach spełniających wymogi ergonomii pracy i przepisów BHP

-  wprowadzania innowacji metodycznych do organizacji zajęć i nowości naukowych do programu nauczania

-  zgłaszania do kierownika szkolenia w PAKIECIE wszelkich uwag dotyczących organizacji i przebiegu zajęć

-  wyboru form organizacyjnych i metod szkolenia w zakresie dopuszczonym przez ramowy program kształcenia i ustalonych z organizatorem kształcenia podyplomowego

 

3. Zakres uprawnień i obowiązków opiekuna stażu cząstkowego kursu specjalistycznego i kursu kwalifikacyjnego

 

1.      Opiekunami stażu cząstkowego są osoby będące merytorycznymi pracownikami placówki stażowej, posiadające kwalifikacje zgodne z programem ramowym

 1. Do opiekuna stażu cząstkowego należy:

-       zaznajomienie uczestników zajęć praktycznych z organizacją placówki stażowej

-       ustalenie szczegółowego planu i harmonogramu stażu i nadzór nad jego realizacją

-       zapewnienie warunków do realizacji programu stażu

-       nadzór nad realizacją świadczeń zdrowotnych udzielanych przez uczestnika szkolenia

-       udzielanie wspólnie z uczestnikiem kursu świadczeń pielęgniarskich stanowiących podwyższone ryzyko dla pacjenta

-       nadzorowanie prowadzenia przez uczestnika kursu obowiązującej dokumentacji medycznej, w tym dokumentowanie opieki pielęgniarskiej

-       zapewnienie uczestnikom kursu opieki i doradztwa fachowego

-       zaliczenie stażu (złożenie podpisu w karcie stażu)

-       czuwanie aby w przebiegu zajęć stażowych przestrzegane były prawa pacjenta oraz zasady etyki zawodowej pielęgniarki/pielęgniarza

-       dbanie o to, aby przestrzegane były zasady BHP

 

5.    ZASADY PRZEPROWADZENIA EGZAMINU KOŃCOWEGO

Komisję Egzaminacyjną powołuje OKPPiP.

W skład Komisji Egzaminacyjnej kursu specjalistycznego/kwalifikacyjnego wchodzą:

1.      kierownik kursu jako przewodniczący

2.      przedstawiciel OKPPiP

3.      przedstawiciel Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

4.      pielęgniarka, magister pielęgniarstwa, specjalista pielęgniarstwa w dziedzinie kursu,

 

a)      kursu specjalistycznego resuscytacja krążeniowo-oddechowa – egzamin końcowy - test pisemny z zakresu programu kursu

b)      kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego – egzamin końcowy - test pisemny z zakresu programu kursu

 

 

.......................................................................................................................................................................

Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych, Placówka Szkoleniowa w Krośnie ogłasza nabór na kurs dokształcający w zakresie "Podstawowa i natychmiastowa pomoc w stanach zagrożenia życia w warunkach podstawowej opieki zdrowotnej dla pielęgniarek i położnych"

Kosz kursu- 80 złotych

Zapisy oraz bliższe informacje pod numerem telefony 134372781

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych sp. z.o.o Placówka Szkoleniowa w Krośnie ogłasza nabór na kurs specjalistyczny KOMPLEKSOWA PIELĘGNIARSKA OPIEKA NAD PACJENTEM Z NAJCZĘSTSZYMI SCHORZENIAMI WIEKU PODESZŁEGO w ramach projektu systemowego pn.: "Rozwój kwalifikacji i umiejętności kadry pielęgniarskiej w kontekście zmian epidemiologicznych bedących następstwem starzejacego się społeczeństwa" - współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społeczenego. 

Kurs będzie realizowany w dwóch edycjach:

- edycja w Brzozowie (35 osób) w terminie 21.03.2013r. - 26.05.2014 r.- ZGŁOSZENIA DO 17.03.2014

- edycja w Krośnie (35 osób) w terminie 20.03.2014r. - 26.05.2014 r. -  ZGŁOSZENIA DO 17.03.2014 

Kurs obejmuje:

 1. Zajęcia teoretyczne: 110 h (ok. 11 dni wykładowych od godziny 9.00)
 2. Zajęcia praktyczne: 90 h (3 placówki stażowe po 3 dni)

       Wymagane dokumenty zgłoszeniowe:

        - Wniosek o dopuszczenie do Kursu

        - Kopia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki - POTWIERDZONA ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM!

        - Zaświadczenie od pracodawcy o aktualnym zatrudnieniu w zawodzie pielęgniarki/pielęgniarza

           lub oświadczenie pielęgniarki/pielęgniarza o wykonywaniu zawodu w ramach działalności leczniczej

 Dokumenty zgłoszeniowe należy złożyć w wersji papierowej w siedzibie Organizatora. W przypadku zgłoszenia większej ilości osób odbędzie się egzamin wstępny w dniu rozpoczecia zajeć o godzinie 8.00w Krośnie oraz 13.00 w Brzozowie, o którym każdy z uczestników zostanie poinformowany telefonicznie.

Wniosek o dopuszczenie wraz z regulaminem do pobrania na dole strony.

 

 

Uczestnicy otrzymują od organizatora:

 • wyżywienie
 • zwrot kosztów dojazdu
 • książkę
 • materiały szkoleniowe

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA KART ZGŁOSZENIA

(karty zgłoszenia dostępne w zakładce pliki do pobrania)

Bliższe informacje pod numerem telefonu: 13 43 72 781

Organizator

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacje o szkoleniach organizowanych przez OKPPIP w Krośnie w I półroczu 2014 roku

Szkolenia specjalizacyjne w dziedzinach:

 1. Pielegniarstwo zachowawcze dla pielęgniarek:
 • Miejsce szkolenia: Krosno
 • Czas trwania: 2 lata
 • Termin rozpoczęcia: marzec/maj 2014 r.
 • Łączna liczba godzin: 955 godzin dydaktycznych
 • Blok ogólnozawodowy: 330 godzin w tym: 295 godzin (część teoretyczna)+ 35 godzin (część praktyczna)
 • Blok specjalistyczny: 780 godzin w tym 430 godzin (część teoretyczna) + 350 godzin (część praktyczna)

 

        2. Pielęgniarstwo położnicze dla położnych:

 • Miejsce szkolenia: Krosno
 • Czas trwania: 2 lata
 • Termin rozpoczęcia: marzec/maj 2014 r.
 • Łączna liczba godzin: 1095 godzin dydaktycznych
 • Blok ogólnozawodowy: 330 godzin w tym: 295 godzin (część teoretyczna)+ 35 godzin (część praktyczna)
 • Blok specjalistyczny: 765 godzin w tym 435 godzin (część teoretyczna) + 330 godzin (część praktyczna)

 

        3. Pielgniarstwo ginekologiczne dla poloznych:

 • Miejsce szkolenia: Krosno
 • Czas trwania: 2 lata
 • Termin rozpoczęcia: marzec/maj 2014 r.
 • Łączna liczba godzin: 955 godzin dydaktycznych
 • Blok ogólnozawodowy: 330 godzin w tym: 295 godzin (część teoretyczna)+ 35 godzin (część praktyczna)
 • Blok specjalistyczny: 625 godzin w tym 345 godzin (część teoretyczna) + 280 godzin (część praktyczna)

 

        4. Pielęgniarstwo ratunkowe dla pielęgniarek:

 • Miejsce szkolenia: Krosno
 • Czas trwania: 2 lata
 • Termin rozpoczęcia: marzec/maj 2014 r.
 • Łączna liczba godzin: 1111 godzin dydaktycznych
 • Blok ogólnozawodowy: 330 godzin w tym: 295 godzin (część teoretyczna)+ 35 godzin (część praktyczna)
 • Blok specjalistyczny: 781 godzin w tym 233 godzin (część teoretyczna) + 548 godzin (część praktyczna)

        5. Pielęgniarstwo paliatywne dla pielęgniarek:

 • Miejsce szkolenia: Krosno
 • Czas trwania: 2 lata
 • Termin rozpoczęcia: marzec/maj 2014 r.
 • Łączna liczba godzin: 1070godzin dydaktycznych
 • Blok ogólnozawodowy: 330 godzin w tym: 295 godzin (część teoretyczna)+ 35 godzin (część praktyczna)
 • Blok specjalistyczny: 740 godzin w tym 390 godzin (część teoretyczna) + 350 godzin (część praktyczna)

Zainteresowana osoba  szkoleniem specjalizacyjnym zobowiązana jest do złożenia dokumentów w postacji:

1. Wniosek o dopuszczenie do specjalizacji

2. Kserokopia Prawa Wykonywania Zawodu potwierdzoną za zgodność z oryginałem

3. Zaświadczenie z zakład  pracy o zatrudnieniu w zawodzie

Bliższe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 134372780

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kursy kwalifikacyjne w dziedzinie:

         1. Pielęgniarstwo opieki długoterminowej dla pielęgniarek:

 • Miejsce szkolenia: Krosno
 • Czas trwania: 6 miesięcy
 • Termin rozpoczęcia: kwiecień/maj 2014 r.

 

         2. Pielęgniarstwo operacyjne dla pielęgniarek i położnych:

 • Miejsce szkolenia: Krosno
 • Czas trwania: 6 miesięcy
 • Termin rozpoczęcia: luty/marzec 2014 r.

 

        3. Pielęgniarstwo operacyjne dla pielęgniarek:

 • Miejsce szkolenia: Brzozów
 • Czas trwania: 6 miesięcy
 • Termin rozpoczęcia: marzec 2014 r.

 

Kursy specjalistyczne w zakresie:

        1. Wykonanie badania spirometrycznego dla pielęgniarek:

 • Miejsce szkolenia: Krosno
 • Czas trwania: 3 miesiące
 • Termin rozpoczęcia: marzec/kwiecień 2014 r.

 

        2. Podstawy opieki paliatywnej dla pielęgniarek:

 • Miejsce szkolenia: Krosno
 • Czas trwania: 3 miesiące
 • Termin rozpoczęcia: marzec 2014 r.

 

        3. Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego dla pielęgniarek i położnych:

 • Miejsce szkolenia: Krosno
 • Czas trwania: 3 miesiące
 • Termin rozpoczęcia: maj 2014 r.

 

       4. Edukator w cukrzycy dla pielęgniarek i położnych:

 • Miejsce szkolenia: Krosno
 • Czas trwania: 3 miesiące
 • Termin rozpoczęcia: styczeń/marzec 2014 r

Zainteresowane osoby zobowiązane są złożyć:

1. Kartę zgłoszenia

2.Prawo Wykonywania Zawodu potwierdzone za zgodność z oryginałem

3. Zaswiadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu w zawodzie

 

Bliższe informacje pod numerm telefonu: 134372781

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  

Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych sp. z.o.o Placówka Szkoleniowa w Krośnie ogłasza nabór na kurs specjalistyczny KOMPLEKSOWA PIELĘGNIARSKA OPIEKA NAD PACJENTEM Z NAJCZĘSTSZYMI SCHORZENIAMI WIEKU PODESZŁEGO w ramach projektu systemowego pn.: "Rozwój kwalifikacji i umiejętności kadry pielęgniarskiej w kontekście zmian epidemiologicznych bedących następstwem starzejacego się społeczeństwa" - współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społeczenego. 

Kurs będzie realizowany w dwóch edycjach:

- edycja w Brzozowie (30 osób) w terminie 20.12.2013 - 14.02.2014 r.- ZGŁOSZENIA DO 18.12.2013

- edycja w Krośnie (30 osób) w terminie 27.12.2013 - 14.02.2014 r. -  ZGŁOSZENIA DO 20.12.2013 

Kurs obejmuje:

 1. Zajęcia teoretyczne: 110 h (11 dni wykładowych od godziny 9.00)
 2. Zajęcia praktyczne: 90 h (3 placówki stażowe po 3 dni)

       Wymagane dokumenty zgłoszeniowe:

        - Wniosek o dopuszczenie do Kursu

        - Kopia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki - POTWIERDZONA ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM!

        - Zaświadczenie od pracodawcy o aktualnym zatrudnieniu w zawodzie pielęgniarki/pielęgniarza

           lub oświadczenie pielęgniarki/pielęgniarza o wykonywaniu zawodu w ramach działalności leczniczej

 Dokumenty zgłoszeniowe należy złożyć w wersji papierowej w siedzibie Organizatora.

Wniosek o dopuszczenie wraz z regulaminem do pobrania na dole strony.

 

Uczestnicy otrzymują od organizatora:

 • wyżywienie
 • zwrot kosztów dojazdu
 • książkę
 • materiały szkoleniowe

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA KART ZGŁOSZENIA

(karty zgłoszenia dostępne w zakładce pliki do pobrania)

Bliższe informacje pod numerem telefonu: 13 43 72 781

Organizator

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Rzeszowie, Placówka Szkoleniowa w Krośnie ogłasza nabór na kurs dokształcający w zakresie:

 

Zapobieganie zakażeniom zakładowym dla pielęgniarek i położnych

 • miejsce szkolenia : Krosno
 • czas trwania 6 dni
 • koszt kursu : 220 zł. 
 • planowany termin rozpoczęcia - II połowa października 2013

Zgłoszenia należy składać telefonicznie pod numerem telefonu:134372781

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Ogłoszenie z dnia 17.09.2013r.

Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Poożnych Sp.z. o. o.w Rzeszowie; Placówka Szkoleniowa w Krośnie, uprzejmie informuje wszystkich zainteresowanych szkoleniem specjalizacyjnym na terenie województwa podkarpackiego w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego dla pielęgniarek, że postępowanie kwalifikacyjne odbędzie się 10.10.2013r. o godzinie 1500 w Siedzibie Ośrodka Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i POłożnych w Krośnie przy ul. Bieszczadzkiej 5, sala wykładowa numer 211. Wszyscy zainteresowania zobowiązani są do:złożenia stosownych dokumentów do dnia 05.10.2013r. w Ośrodku KPPiP, Placówka Szkoleniowa w Krośnie, ul. Bieszczadzka 5, 38-400 Krosno. Wszelkie aktualizacje dotyczace specjalizacji pediatrycznej udostępnione będa na stronie internetowej pod adresem: www.okppip.pl lub udzielane telefonicznie biuro Ośrodka w Krośnie 134372780 od poniedziałku do piątku w godzinach od 700 do 1500, badź na adres mailowy: osrodek@oipip.krosno.pl.

Zapraszamy

Organizator

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 


 

 Krosno, dnia 30.08.2013r.  

OGŁOSZENIE

Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Rzeszowie Spółka z o.o. – Placówka Szkoleniowa w Krośnie, ogłasza nabór na szkolenie specjalizacyjne w dziedzini  Pielęgniarstwa położniczego dla położnych

  

 

Szkolenie specjalizacyjne odbędzie się na terenie województwa lubuskiegoi jest finansowane ze środków ministerialnych.
 

Osoby zainteresowane szkoleniem w dziedzinie Pielęgniarstwa położniczego proszone są o kontakt telefoniczny z Biurem Ośrodka w Krośnie   13-43-72780 od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00 lub na  adres: mail  osrodek@oipip.krosno.p

Przed przystąpieniem do szkolenia należy złożyć w siedzibie Ośrodka  Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych, ul. Bieszczadzka 38-400 Krosno  następujące dokumenty:

 - wniosek o dopuszczenie do specjalizacji (dostępny na stronie internetowej www.okppip.pl lub na stronie internetowej CKPPiP.
 - oświadczenie, że w ostatnich 5-ciu latach nie odbyłam /łem  specjalizacji dofinansowanej ze środków publicznych (dostępne na stronie internetowej)
 - dokument potwierdzający co najmniej dwuletni staż pracy zawodzie pielęgniarki;

- kserokopię aktualnego prawa wykonywania zawodu potwierdzonego za zgodność z oryginałem.
O dopuszczeniu do specjalizacji decydować będzie postępowanie kwalifikacyjne, które powołana Komisja przeprowadzi w formie Egzaminu Testowego.
O warunkach i terminie postępowania kwalifikacyjnego każdy z zainteresowanych zostanie powiadomiony indywidualnie.                                    
                                               

 

                                                                                                          Organizator  

 

 INFORMACJA   dla uczestników szkolenia specjalizacyjnego w dziedziniepielęgniarstwa położniczego   w  województwie  lubuskim!

 

Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Sp. z o.o. w Rzeszowie, Placówka szkoleniowa w Krośnie informuje, że postępowanie kwalifikacyjne  szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie „Pielęgniarstwo  położnicze ” dla  położnych przeprowadzone będzie w formie egzaminu testowego z zakresu:  pielęgniarstwa ogólnego i pielęgniarstwa  położniczego

 

Literatura :

 

 

 

  1. Podstawy pielęgniarstwa – Zahradniczek K., Zarzycka D.,Ślusarska B. (red.):       PZWL W-wa  2008r.

 

  2. Pielęgniarstwo we współczesnym położnictwie i ginekologii. Podręcznik dla studentów  pielęgniarskich studiów licencjackich - Łepecka-Klusek C. (red.): Czelej, Lublin 2003r.   

 

 

                                                                        Organizator

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Krosno 30.08.2013r.
OGŁOSZENIE
 
Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Rzeszowie Spółka z o.o. – Placówka szkoleniowa w Krośnie, ogłasza nabór na szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie

Pielęgniarstwa onkologicznego dla pielęgniarek.
 
Szkolenie specjalizacyjne odbędzie się na terenie województwa lubuskiego
i jest finansowane ze środków ministerialnych.
 
Osoby zainteresowane szkoleniem w dziedzinie Pielęgniarstwa onkologicznego proszone są o kontakt telefoniczny z Biurem Ośrodka w Krośnie  13-43-72780
od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00 lub na adres email osrodek@oipip.krosno.pl
 
Przed przystąpieniem do szkolenia należy złożyć w siedzibie Ośrodka  Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych, ul. Bieszczadzka 5, 38-400 Krosno  następujące dokumenty:
 
-  wniosek o dopuszczenie do specjalizacji (dostępny na stronie internetowej www.okppip.pl
   lub na stronie internetowej CKPPiP.
 
-  oświadczenie, że w ostatnich 5-ciu latach nie odbyłam /łem specjalizacji
   dofinansowanej ze środków publicznych (dostępne na stronie internetowej)
 
-  dokument potwierdzający co najmniej dwuletni staż pracy w zawodzie 
   pielęgniarki;
 
-  kserokopię aktualnego prawa wykonywania zawodu potwierdzonego za 
   zgodność z oryginałem.
 
O dopuszczeniu do specjalizacji decydować będzie postępowanie kwalifikacyjne,
które powołana Komisja przeprowadzi w formie Egzaminu Testowego.
O warunkach i terminie postępowania kwalifikacyjnego każdy z zainteresowanych zostanie powiadomiony indywidualnie.
 
Organizator
 
INFORMACJA
 
 
dla uczestników szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego w województwie lubuskim!
 
Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Sp. z o.o. w Rzeszowie, Placówka szkoleniowa
w Krośnie informuje, że postępowanie kwalifikacyjne szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie

„Pielęgniarstwo onkologiczne” dla pielęgniarek.
przeprowadzone będzie w formie egzaminu testowego z zakresu:
pielęgniarstwa ogólnego i podstaw pielęgniarstwa onkologicznego.
 
Literatura :
 
-          Podstawy pielęgniarstwa – Zahradniczek K., Zarzycka D.,Ślusarska B. (red.): PZWL W-wa  2008r.:
-          Pielęgniarstwo onkologiczne – Koper A.(red.) PZWL W-wa  2011r.
 

              Organizator


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 Krosno, dnia 30.08.2013r.  
 

OGŁOSZENIE

  

 Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Rzeszowie Spółka z o.o. – Placówka Szkoleniowa w Krośnie, ogłasza nabór na szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie                                                 Pielęgniarstwa pediatrycznego dla pielęgniarek.

 

 

Szkolenie specjalizacyjne odbędzie się na terenie województwa podkarpackiego i jest finansowane ze środków ministerialnych.

 

 Osoby zainteresowane szkoleniem w dziedzinie Pielęgniarstwa pediatrycznego proszone są o kontakt telefoniczny z Biurem Ośrodka w Krośnie  13-43-72780 od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00 lub na  adres: mail  osrodek@oipip.krosno.pl

Przed przystąpieniem do szkolenia należy złożyć w siedzibie Ośrodka  Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych, ul. Bieszczadzka 5,38-400 Krosno,  następujące dokumenty:

- wniosek o dopuszczenie do specjalizacji (dostępny na stronie internetowej www.okppip.pl lub na stronie internetowej CKPPiP.

- oświadczenie, że w ostatnich 5-ciu latach nie odbyłam /łem  specjalizacji dofinansowanej ze środków publicznych (dostępne na stronie internetowej)

 

 

 

- dokument potwierdzający co najmniej dwuletni staż pracy w zawodzie pielęgniarki;

- kserokopię aktualnego prawa wykonywania zawodu potwierdzonego za zgodność z oryginałem.

O dopuszczeniu do specjalizacji decydować będzie postępowanie kwalifikacyjne, które powołana Komisja przeprowadzi w formie Egzaminu TestowegoO warunkach i terminie postępowania kwalifikacyjnego każdy z zainteresowanych zostanie powiadomiony indywidualnie.                                                                  

 

 

                                                                                                        Organizator

 

 

 

                                          INFORMACJA                                                                                                    dla uczestników szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie dla uczestnikó pielęgniarstwa pediatrycznego   w  województwie  podkarpackim !Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Sp. z o.o. w Rzeszowie, Placówka szkoleniowa w Krośnie informuje, że postępowanie kwalifikacyjne  szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie  „Pielęgniarstwo  pediatryczne” dla pielęgniarek przeprowadzone będzie w formie egzaminu testowego z zakresu:  pielęgniarstwa ogólnego i podstaw pielęgniarstwa  pediatrycznego.

 

 Literatura :

-   Podstawy pielęgniarstwa    Zahradniczek K., Zarzycka D.,Ślusarska B. (red.): PZWL W-wa  2008r.:

 

 

 

- Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne -  Muscari M.E. (red. wyd. pol. K. Bernat):  Czelej, Lublin 2005

 

                                                                       Organizator

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

W związku z rozpoczęciem realizacji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego:

 

„Zdrowa konkurencja – zdrowsi pacjenci”  

 

Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Sp. z oo. w Rzeszowie Placówka Szkoleniowa w Krośnie

zaprasza

 

 •   przedsiębiorstwa prowadzące działalność leczniczą, które
 • należą do sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (zatrudniają do 250 pracowników
 •  posiadają jednostkę organizacyjną na obszarze woj. podkarpackiego (siedzibę, oddział, filię, delegaturę)
 • mogą ubiegać się o pomoc de minimis
 • nie pozostają w trudnej sytuacji ekonomicznej

oraz

 •  pielęgniarki i pielęgniarzy oraz położne - oddelegowane/nych przez ww. przedsiębiorstwa i pracujące/y na obszarze woj. podkarpackiego

 

do  udziału w 16 dziedzinach kursów dokształcających, specjalistycznych i kwalifikacyjnych, w tym:

I. Kursy dokształcające:

1. „Samozatrudnienie w działalności leczniczej - kontrakty pielęgniarskie” – 20 gr. po 10 os.

2. „Prowadzenie dokumentacji medycznej zgodnie z wymogami NFZ” – 2 gr. po 10 os.

3. „Rehabilitacja pacjentów ze schorzeniami układu ruchu” – 2 gr. po 10 os.

4. „Rehabilitacja pacjentów ze schorzeniami kardiologicznymi” – 2 gr. po 10 os.

5. „Rehabilitacja pacjentów ze schorzeniami neurologicznymi” – 2 gr. po 10 os.

6. „Rehabilitacja pacjentów ze schorzeniami onkologicznymi” – 2 gr. po 10 os.

7. „Cewnikowanie pęcherza moczowego” – 2 gr. po 10 os.

8. „Praca z trudnym pacjentem” – 2 gr. po 10 os.

II. Kursy specjalistyczne:

9. „Leczenie ran dla pielęgniarek” – 2 gr. po 10 os.

10. „Leczenie ran dla położnych” – 2 gr. po 10 os.

11. „Resuscytacja krążeniowo-oddechowa” – 2 gr. po 10 os.

12. „Wykonywanie i interpretacja zapisów EKG” – 2 gr. po 10 os.

13. „Edukator w cukrzycy” – 2 gr. po 10 os.

14. „Żywienie enteralne” – 2 gr. po 10 os.

 

III. Kursy kwalifikacyjne:

15. „Pielęgniarstwo opieki długoterminowej” – 1 gr. po 15 os.

16. „Pielęgniarstwo rodzinne” – 1 gr. po 15 os.

o  Kurs dokształcający nr 1 obejmuje 112 godz. zajęć

o  kursy dokształcające nr 2-8 – po 24 godz. zajęć

o  kursy specjalistyczne nr 9-14 – od 90 do 142 godz. zajęć teoretycznych i stażowych

o  kursy kwalifikacyjne nr 15 – 355 g. (w tym 180 g. teorii i 175 g. praktyk) oraz  nr 16 – 353 g. (150 g. teorii i 203 staży).

o  ramowe programy ww. kursów dostępne na stronie ww.ckppip.edu.pl.

 

Ø  Udział w ww. kursach jest bezpłatny. Odbywa się w ramach oddelegowania ze strony przedsiębiorstw działalności leczniczej.

Ø  Każdy z Uczestników obligatoryjne (obowiązkowo) powinien uczestniczyć w kursie dokształcającym nr 1 (Samozatrudnienie w działalności leczniczej).

Ø  Dodatkowo ma prawo skorzystać z dwóch indywidualnie wybranych ww. kursów dokształcających i/lub specjalistycznych i/lub kwalifikacyjnych.

Ø  Uczestnicy/ki otrzymają podręczniki, wyżywienie, zwrot kosztów dojazdu na szkolenia, ubezpieczenie NNW.

Ø  Kursy mogą być zrealizowane w każdej z Placówek Szkoleniowych (Krosno, Tarnobrzeg, Rzeszów) lub w dogodnym miejscu dla uczestników (w przypadku zebrania grupy 10-cio osobowej).

 

Bliższe informacje oraz dokumentacja rekrutacyjna dostępne są w:

OKPPIP Placówce Szkoleniowej w Krośnie

38-400 Krosno,  ul. Bieszczadzka 5

tel. 1343 72 780, 1343 72 781

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

W związku z rozpoczęciem realizacji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego:

 

„Po pierwsze pierwsza pomoc” 

 

Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Sp. z oo. w Rzeszowie Placówka Szkoleniowa w Krośnie

zaprasza

 

 • przedsiębiorstwa, które:
 •  należą do sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (zatrudniają do 250 pracowników),
 • posiadają jednostkę organizacyjną na obszarze woj. podkarpackiego (siedzibę, oddział, filię, delegaturę),
 • mogą ubiegać się o pomoc de minimis,
 • nie pozostają w trudnej sytuacji ekonomicznej,
 •    działają przede wszystkim w branżach: przetwórstwo przemysłowe, budownictwo, handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych.

oraz

 • odelegowanych przez ww. przedsiębiorstwa pracowników m.in. sprzedawców, robotników w przetwórstwie przemysłowym i budownictwie, operatorów maszy i urządzeń, kierowników budowy, mistrzów w budownictwie, mechaników samochodowych, lakierników, blacharzy, rzemieślników itp.

 

do udziału w szkoleniach z zakresu pierwszej pomocy, w tym:

 

 •  ZAAWANSOWANE SZKOLENIE PIERWSZEJ POMOCY

 

16 godz. (2-dniowe) zajęcia teoretyczne i praktyczne z zakresu: resuscytacji krążeniowo-oddechowej RKO, przedlekarskich działań ratowniczych po wypadku przy pracy i innych sytuacjach zagrażających zdrowiu i życiu, użycia defibrylatora itp.

 

 •  KWALIFIKOWANY KURS PIERWSZEJ POMOCY

 

40 godz. (5-dniowe) zajęcia teoretyczne i praktyczne z zakresu: zabiegów ratujących życie BLS,  zasad udzielania pierwsze pomocy w przypadku: krwotoków, urazów głowy, kręgosłupa, klatki piersiowej, kończyn, upadku  wysokości, oparzeń, odmrożeń, zatruć, transportu poszkodowanego itp. 

 

 • Udział w ww. kursach jest bezpłatny.
 • Odbywa się w ramach oddelegowania ze strony przedsiębiorstw, w 10-cio osobowych grupach.
 • Uczestnicy/czki szkoleń otrzymają: materiały szkoleniowe, zwrot kosztów dojazdu, jeżeli zajęcia  realizowane  będą w  miejscowości  innej  niż miejsce  zameldowania  uczestnika, catering podczas 8-godzinnych zajęć.
 • Kursy mogą być zrealizowane w każdej z Placówek Szkoleniowych (Krosno, Tarnobrzeg, Rzeszów) lub w dogodnym miejscu dla uczestników (w przypadku zebrania grupy 10-cio osobowej).Bliższe informacje oraz dokumentacja rekrutacyjna dostępne są w:

OKPPIP Placówce Szkoleniowej w Krośnie

38-400 Krosno,  ul. Bieszczadzka 5

tel. 1343 72 780, 1343 72 781

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------                    


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Informacja dotyczaca rekrutacji na szkolenia specjalizacyjne w dziedzinach:

  1. Pielęgniarstwo zachowawcze dla pielęgniarek

                                                  2. Pielęgniarstwo pediatryczne dla pielęgniarek

                                                  3. Pielęgniarstwo epidemiologiczne dla pielęgniarek i położnych,

które będziemy realizować w II półroczu 2013 roku

Osoby zainteresowane w/w szkoleniami specjalizacyjnymi proszone są o składanie niezbędnej dokumentacji: 

-wniosek o dopuszczenie do specjalizacji

-zaświadczenie z zakładu pracy o stażu 2 lat w ostatnich 5 latach

-kserokopię prawa wykonywania zawodu potwierdzoną za zgodność z oryginałem

Zapraszamy Organizator

  NOWOŚĆ !

Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Krośnie, ogłasza nabór na:

- kurs specjalistyczny w zakresie "Podstawy opieki paliatywnej dla pielęgniarek" Rozpoczęcie kursu - wrzesień.2013r.              Koszt kursy- 370 zł

      - kurs dokształcający w zakresie " Podstawowa i natychmiastowa pomoc w stanach zagrożenia życia w              podstawowej opiece zdrowotnej dla pielegniarek i położnych" Koszt kursu 60 zł.

      - kurs kwalifikacyjny w dziedzinie "Pielęgniarstwa rodzinnego dla pielęgniarek" Rozpoczecie kursu październik 2013r.

     

Osoby chętne prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 13 43 72 781

 

Informujemy, że planujemy rozpocząć następujące szkolenia
  specjalizacyjne dla pielęgniarek i położnych w I półroczu 2013

 

1. Pielęgniarstwo opieki długoterminowej - marzec 2013
2. Pielegniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki - marzec 2013
3. Pielegniarstwo zachowawcze dla pielegniarek - czerwiec 2013
4. Pielęgniarstwo pediatryczne dla pielęgniarek - czerwiec 2013

                                        
Kandatami/kami na powyższe szkolenie powinny być pielęgniarki/rze, którzy posiadają:

 • przynajmniej 2 letni staż pracy w zawodzie
 • zaświadczenie o prawie wykonywania zawodu
 • złożyły kartę zgłoszenia lub wniosek o dopuszczenie do specjalizacji                                                                                                                               

  Organizator zastrzega sobie prawo odwołania w przypadku nie zebrania się wystarczającej ilości osób do przeprowadzenia szkolenia.  

  


 

 KURSY KWALIFIKACYJNE
PLANOWANE DO  REALIZACJI W II PÓŁROCZU 2013 r. 

 

                                                                                                                                      

1. Technologia sterylizacji i dezynfekcji dla pracowników medycznych (Krosno) - zbieramy karty zgłoszeń

5. Pielegniarstwo rodzinne dla pielęgniarek (Krosno) - październik 2013

Koszt kursów kwalifikacyjnych wynosi  1.300,00 PLN
Czas trwania kursów do 6 miesięcy 
Miejsce szkolenia do uzgodnienia według istniejących potrzeb.

 
Organizator zastrzega sobie prawo odwołania kursu w przypadku nie zebrania się wystarczającej ilości osób do przeprowadzenia szkolenia.

Kandydatami/kami na powyższe kursy  powinny być pielęgniarki/położne ( w zależności od programu szkolenia), które posiadają:

 • przynajmniej 6 miesięcy pracy w zawodzie 
 • kopie zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej potwierdzone za zgodność z oryginałem
 • złożyły kartę zgłoszenia o dopuszczenie do kursu zawierającą pieczęć zakładu pracy


 

KURSY SPECJALISTYCZNE 
  PLANOWANE DO REALIZACJI W II PÓŁROCZU 2013


1. Szczepienia ochronne dla pielęgniarek (Krosno) - zbieramy karty zgłoszeń

2. Leczenie ran dla pielęgniarek - zbieramy karty zgłoszeń

3. Resuscytacja krążeniowo oddechowa noworodka (Krosno, Sanok) - wrzesień 2013

4. Wykonanie badania spirometrycznego - (Krosno, Sanok, Gorlice, Brzozów) - październik 2013 (zbieramy karty zgłoszenia) 
6. Wykonanie i interpretacja zapisu EKG dla pielęgniarek i połoznych (Krosno, Sanok, Gorlice, Brzozów) - październik 2013
                                                                                                                                           

Koszt kursów specjalistycznych wynosi od 320,00 do 700,00 zł  
Czas trwania kursów specjalistycznych do 3 miesięcy.


Kandydatami/kami na powyższe kursy  powinny być pielęgniarki/położne ( w zależności od programu szkolenia), które posiadają: 

 • kopie zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej potwierdzone za zgodność z oryginałem
 • złożyły kartę zgłoszenia o dopuszczenie do kursu zawierającą pieczęć zakładu pracy

 

Wszystkie zainteresowane osoby prosimy o jak najszybsze składanie kart zgłoszeń (Krosno) na adres placówki szkoleniowej w Krośnie, podany wyżej.

Liczba miejsc ograniczona. 

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania w przypadku nie zebrania się wystarczającej ilości osób do przeprowadzenia szkolenia.      

  

KURSY DOKSZTAŁCAJĄCE
PLANOWANE W I PÓŁROCZU 2013


1. Rehabilitacja w schorzeniach kardiologicznych, neurologicznych i narządu ruchu dla pielęgniarek

 • czas trwania - 3 dni
 • koszt kursu - 290 PLN 
   

2. Treningi komunikacji interpersonalnej dla pielęgniarek i położnych

 • czas trwania 2 dni
 • koszt kursu - 280 PLN

3. Cewnikowanie pęcherza moczowego 

 • czas trwania 2 dni
 • koszt kursu - 160 PLN

4. Opieka nad pacjentem z portem naczyniowym dla pielegniarek

 • czas trwania 1 dzień
 • koszt kursu - 120 PLN

NOWOŚĆ !!!


  5.  Opieka pielęgniarska w radioterapii dla pielęgniarek (Krosno, Sanok, Gorlice, Brzozów) - zbieramy karty zgłoszenia

6. Podstawowa i natychmiastowa pomoc w stanach zagrożenia życia dla pielęgniarek stacji dializ (Krosno,Jasło) - wrzesień 2013

7. Postępy w pulmunologii. Współczesta opieka pielęgniarska pacjentów ze schorzeniami układu oddechowego dla pielęgniarek (Krosno, Sanok, Gorlice, Brzozów) - zbieramy karty zgłoszenia

 

PEŁNOPŁATNE SZKOLENIA SPECJALIZACYJNE
W TRAKCIE REALIZACJI:
 

1. Pielęgniarstwo położnicze dla położnych 

 • miejsce szkolenia: Krosno
 • czas trwania – 2 lata
 • koszt 4.500,00 PLN, Tryb – mieszany
 • liczba godzin - 1.095 h
  - blok ogólnozawodowy  – 330 h
  - blok specjalistyczny – 765 h
  - zajęcia stażowe – 330 h -teoria -435 h
   

2. Pielęgniarstwo ratunkowe dla pielęgniarek 

 • miejsce szkolenia: Krosno
 • czas trwania – 2 lata
 • koszt 4.500,00 PLN, Tryb – mieszany
 • liczba godzin- 1.111 h
   - blok ogólnozawodowy  – 330 h
   
  - blok specjalistyczny – 781h
   
  - zajęcia stażowe – 548 h   -teoria - 233 h

   

3. Pielęgniarstwo zachowawcze dla pielęgniarek

 • miejsce szkolenia: Krosno
 • czas trwania – 2 lata
 • koszt 4.500,00 PLN, Tryb – mieszany
 • liczba godzin - 1.110 h   
  - blok ogólnozawodowy  – 330 h 
  - blok specjalistyczny – 780 h
  - zajęcia stażowe – 350 h   -teoria - 430 h  

   

4. Pielęgniarstwo onkologiczne dla pielęgniarek

 • miejsce szkolenia: Brzozów
 • czas trwania – 2 lata
 • Tryb – mieszany
 • liczba godzin - 980 h   
  - blok ogólnozawodowy  – 330 h 
  - blok specjalistyczny – 650 h

  - zajęcia stażowe – 350 h   -teoria - 300 h  

 

 

Pliki do pobrania
pobierz WEW REGULAMIN ORGANIZACYJNY.pdf

WEWNĘTRZNY REGUL ORGANIZACYJNY - Projekt opieka nad pacjentami w wieku podeszłym
Ilość unikatowych odwiedzin: 206213Realizacja Kiwi Media