Dlaczego my?

Wieloletnie doświadczenie!


       

 Profesjonalny Zespół!

 

 

 

 Działamy szybko!


Jak do nas trafić?
Nagrody

Programy szkoleń i kursów

Szkolenia specjalizacyjne

Szkolenie specjalizacyjne ma na celu uzyskanie przez pielęgniarkę/położną specjalistycznych kwalifikacji w określonej dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia oraz tytuł specjalisty w tej dziedzinie.
Czas trwania specjalizacji obejmuje okres niezbędny do zrealizowania wszystkich modułów zawartych w programie ramowym i:

  • nie może być krótszy od 18 miesięcy i nie dłuższy od 24 miesięcy;

Ramowy program szkolenia specjalizacyjnego obejmuje:

  • blok ogólnozawodowy, wspólny dla wszystkich specjalizacji niezależnie od dziedziny kształcenia
  • blok specjalistyczny właściwy dla dziedziny będącej przedmiotem specjalizacji.

 

Łączna liczba godzin specjalizacji wynosi 900 - 1200 godzin dydaktycznych, w tym bloku ogólnozawodowego 330 godzin. Łączna liczba godzin bloku specjalistycznego została każdorazowo określona w ramowym programie bloku specjalistycznego specjalizacji.
 

RAMOWY PROGRAM BLOKU OGÓLNOZAWODOWEGO DLA WSZYSTKICH DZIEDZIN, W KTÓRYCH PROWADZONE JEST SZKOLENIE SPECJALIZACYJNE:

Plan nauczania TEORIA
Lp. Moduł Liczba godzin
I Elementy psychologii 15
II Dydaktyka z elementami edukacji medycznej 15
III Socjologia zdrowia i choroby 15
IV Etyka, deontologia i prawo 15
V Organizacja i zarządzanie z elementami ekonomiki ochrony zdrowia 30
VI Polityka społeczna i zdrowie publiczne 30
VII Ocena stanu zdrowia i badania fizykalne 100
VIII Teorie pielęgnowania 15
IX Badania naukowe w pielęgniarstwie 15
X Rozwój zawodowy 15
XI Informatyka i statystyka w praktyce zawodowej pielegniarki/położnej 30
Razem 295

 

Plan nauczania STAŻE
Lp. Staż Liczba godzin
I Oddziały: internistyczny (chirurgiczny, neurologiczny lub położniczy) 21
II Oddział intensywnej opieki medycznej, Oddział intensywnej opieki kardiologicznej 14
Staż 35

 Wskazane placówki stażowe są własciwe dla modułu VII ( Ocena stanu zdrowia i badanie fizykalne).
Oddział położniczy, gdy uczestnikiem szkolenia jest położna.

 Szczegółowe informacje na temat BLOKU SPECJALISTYCZNEGO wybranych szkoleń specjalizacyjnych znajdziesz tutaj www.ckppip.edu.pl/index.php

Kursy kwalifikacyjne

Kurs kwalifikacyjny ma na celu uzyskanie przez pielegniarkę/położną specjalistycznych kwalifikacji do udzielania określonych świadczeń zdrowotnych wchodzących w zakres danej dziedziny pielęgniarstwa lub dziedziny mającej zastosowanie w ochronie zdrowia.

Ramowy program kształcenia kursu kwalifikacyjnego, obejmuje:

  • blok ogólnozawodowy, wspólny dla wszystkich kursów kwalifikacyjnych niezależnie od dziedziny kształcenia
  • blok specjalistyczny właściwy dla dziedziny będącej przedmiotem kursu kwalifikacyjnego.

Czas trwania kursu kwalifikacyjnego obejmuje okres niezbędny do zrealizowania wszystkich modułów kształcenia, zawartych w ramowym programie kursu kwalifikacyjnego, nie może byc on jednak krótszy niż 3 miesiące i nie dłuższy niz 6 miesięcy.

Łączna liczba godzin kursu kwalifikacyjnego wynosi 450 - 550 godzin dydaktycznych, w tym dla bloku ogólnozawodowego 135 godzin + 30 godzin na realizację modułu nieobowiązkowego Informatyka i statystyka medyczna; liczba godzin bloku specjalistycznego została każdorazowo dokładnie określona w ramowym programie bloku specjalistycznego kursu.

Plan nauczania BLOK OGÓLNOZAWODOWY
Lp. Moduł Liczba godzin
Moduły obowiązkowe
I Elementy psychologii 15
II Elementy socjologii 15
III Elementy etyki i prawa 15
IV Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna 15
V Zakażenia w placówkach ochrony zdrowia 15
VI Organizacja pracy pielęgniarskiej 15
VII Problemy zawodowe pielęgniarek i położnych 15
VIII Postępowanie w stanach zagrożenia życia 15
IX Leczenie krwią 15
Łączna liczba godzin 135
Moduł nadobowiązkowy
X Informatyka i statystyka medyczna 30

 

Szczegółowe informacje na temat BLOKU SPECJALISTYCZNEGO wybranych kursów kwalifikacyjnych znajdziesz tutaj www.ckppip.edu.pl/index.php

Kursy specjalistyczne

Kurs specjalistyczny ma na celu uzyskanie przez pielęgniarkę/położną kwalifikacji do wykonywania określonych czynności zawodowych przy udzielaniu świadczeń pielęgnacyjnych, zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych lub rehabilitacyjnych.

Czas trwania kursu specjalistycznego obejmuje okres niezbędny do zrealizowania wszystkich modułów kształcenia, przy czym liczba godzin dydaktycznych została każdorazowo określona w ramowym programie kursu specjalistycznego.

Chcesz wiedzieć więcej kliknij tutaj www.ckppip.edu.pl/index.php

Kursy dokształcające

Kurs dokształcający ma na celu pogłębienie i aktualizację wiedzy i umiejętności zawodowych pielęgniarki/położnej.

Do kursu dokształcającego może przystąpić pielęgniarka/położna, która:
1) posiada prawo wykonywania zawodu;
2) została zakwalifikowana do odbycia kursu dokształcającego przez organizatora kształcenia.
Ilość unikatowych odwiedzin: 119055Realizacja Kiwi Media