Platforma testów i szkoleń Ośrodka Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych: www.testy.okppip.pl
Serdecznie zapraszamy wszystkie Pielęgniarki/Pielęgniarzy oraz Położne do skorzystania z naszej platformy z testami przygotowującymi do egzaminu państwowego.
Nowy profil na Facebooku.
Serdecznie zapraszamy wszystkich do polubienia i zapozniania się z naszym nowym profilem na Facebooku "Pielęgniarki na platformie"..
PROJEKT "WYŻSZE PIELĘGNIARSKIE KWALIFIKACJE NA PRZYSZŁOŚĆ OBLIGACJE"
1 kwietnia 2018 r. rozpoczęliśmy realizację nowego projektu "Wyższe pielęgniarskie kwalifikacje – na przyszłość obligacje."

        

Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Rzeszowie Spółka z o.o. – Placówka Szkoleniowa w Krośnie, ogłasza nabór na pełnopłatne szkolenia specjalizacyjne, któreodbędą się na terenie województwa  
ŚLĄSKIEGO.

Postępowanie kwalifikacyjne odbędzie się 04.03.2017r. o godz. 13:30

(tj. sobota) w CHORZOWIE, ul. Sportowa 23,

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 1.

Dziedziny Pielęgniarstwa:

Pielęgniarstwo INTERNISTYCZNE dla pielęgniarek,
Pielęgniarstwo CHIRURGICZNE  dla pielęgniarek,
Pielęgniarstwo NEONATOLOGICZNE dla pielęgniarek i położnych.

Koszt szkolenia specjalizacyjnego wynosi 3 200,00 zł.
(trzy tysiące dwieście złotych)

Osoby zainteresowane szkoleniem specjalizacyjnym proszone są o składanie dokumentów do dnia kwalifikacji na adres Biura Ośrodka Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Chorzowie: Pani Monika Muł, ul. Różana 8/6,
41-500 CHORZÓW.

- Wniosek o dopuszczenie do specjalizacji

- Dokument potwierdzający co najmniej dwuletni staż pracy w zawodzie 

  Pielęgniarki/ Położnej w ostatnich 5-ciu latach (zaświadczenie z zakładu pracy, świadectwo pracy)

- Kserokopię aktualnego prawa wykonywania zawodu potwierdzonego za zgodność z oryginałem

- Zaświadczenia o ukończeniu kursów specjalistycznych (zgodnie z wymaganiami wg programów).

 1. Pielęgniarstwo INTERNISTYCZNE dla pielęgniarek:
  1. Kurs specjalistyczny resuscytacja krążeniowo-oddechowa,
  2. Kurs specjalistyczny EKG,
  3. Dokument potwierdzający kwalifikacje do przetaczania krwi i jej składników na mocy obowiązujących przepisów prawnych;
  4. Kurs specjalistyczny  BADANIE FIZYKALNE
 1. Pielęgniarstwo CHIRURGICZNE  dla pielęgniarek:
  1. Kurs specjalistyczny resuscytacja krążeniowo-oddechowa;
  2. Kurs specjalistyczny EKG,
  3. Kurs specjalistyczny  BADANIE FIZYKALNE
 1. Pielęgniarstwa NEONATOLOGICZNE dla pielęgniarek i położnych:
  1. Kurs specjalistyczny  BADANIE FIZYKALNE.

Uwaga: 

Warunkiem zaliczenia kursu specjalistycznego BADANIE FIZYKALNE  jest:

 • dyplom uzyskania tytułu specjalisty po 2001r.   lub
 • zaświadczenie o ukończeniu kursu specjalistycznego Wywiad i badanie fizykalne   lub
 • zaświadczenie o ukończeniu kursu z zakresu badania fizykalnego Advanced Physical Assessment   lub
 • dyplom uzyskania tytułu licencjata pielęgniarstwa lub położnictwa, począwszy.

Komunikat z dnia 28 października 2016r.

w sprawie aktualizacji programów szkoleń specjalizacyjnych

oraz kursów kwalifikacyjnych dla pielęgniarek, położnych.

Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych informuje, że w dniu 24 października 2016r. Pan Marek Tombarkiewicz Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia zatwierdził dokument: Aktualizacja programów szkoleń specjalizacyjnych oraz kursów kwalifikacyjnych, opracowany na podstawie art. 79 ust.1 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2016r., poz. 1251).

W wyniku wprowadzonych zmian, konieczność legitymowania się zaświadczeniami o ukończeniu odpowiednich kursów specjalistycznych nie będzie rozpatrywana na etapie postępowania kwalifikacyjnego, lecz przed przystąpieniem do egzaminu państwowego lub egzaminu przeprowadzanego po zakończeniu kursu kwalifikacyjnego.

Ponadto, we wszystkich programach specjalizacji w punkcie 10 założeń organizacyjno-programowych dodano podpunkt, iż pielęgniarka/położna posiada kwalifikacje w zakresie badania fizykalnego, jeśli uzyskała dyplom licencjata pielęgniarstwa/położnictwa, począwszy od naboru 2012/2013.

Maria Jolanta Królak
Dyrektor Centrum Kształcenia
Podyplomowego
Pielęgniarek i Położnych

Renata Kilar 
Wiceprezes OKPPiP Sp. z o.o. w Rzeszowie
Placówka Szkoleniowa w Krośnie

WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE

Szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie Pielęgniarstwa Chirurgicznego dla pielęgniarek

Miejsce szkolenia:  Zielona Góra

Termin kwalifikacji :  27 grudnia 2016 r. godz: 14:00

Miejsce kwalifikacji: Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego " Medyk"

     ul. Wazów 44  w Zielonej  Górze

Liczba miejsc refundowanych: 25

Wymagania formalne:

 1. Posiadanie aktualnego prawa wykonywania zawodu;
 2. Praca w zawodzie pielęgniarki co najmniej 2 lata w ostatnich 5 latach;
 3. Niekorzystanie w ostatnich 5 latach ze szkoleń specjalizacyjnych finansowanych ze środków publicznych.

Wykaz literatury do postępowania kwalifikacyjnego:

 1. Podstawy pielęgniarstwa – Zahradniczek K., Zarzycka D.,Ślusarska B. (red.): PZWL W-wa  2008r.
 2. Podstawy pielęgniarstwa chirurgicznego – Walewska E.(red.) PZWL W-wa 2007

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE

Szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie Pielęgniarstwa Psychiatrycznego dla pielęgniarek

Miejsce szkolenia:  Kalisz

Termin kwalifikacji :  28 grudnia 2016 r. godz: 10:00

Miejsce kwalifikacji:  Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Kaliszu,

                                ul. Korczak 4 a, 62-800 Kalisz           

                                                                                                             

Liczba miejsc refundowanych: 25

Wymagania formalne:

 1. Posiadanie aktualnego prawa wykonywania zawodu;
 2. Praca w zawodzie pielęgniarki co najmniej 2 lata w ostatnich 5 latach;
 3. Niekorzystanie w ostatnich 5 latach ze szkoleń specjalizacyjnych finansowanych ze środków publicznych.

Wykaz literatury do postępowania kwalifikacyjnego:
1. Podstawy pielęgniarstwa – Zahradniczek K., Zarzycka D.,Ślusarska B. (red.): PZWL W-wa  2008r.
2. Pielęgniarstwo psychiatryczne – Górna K., Jaracz K., Rybakowski J. PZWL W-wa 2012r.

WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE

Szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie Pielęgniarstwa Pediatrycznego dla pielęgniarek

Miejsce szkolenia: Chorzów

Termin kwalifikacji :  29 grudnia 2016 r. godz: 10:00

Miejsce kwalifikacji:  ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1

ul. Sportowa 23; 41-506 Chorzów

 

Liczba miejsc refundowanych: 25

Wymagania formalne:

 1. Posiadanie aktualnego prawa wykonywania zawodu;
 2. Praca w zawodzie pielęgniarki co najmniej 2 lata w ostatnich 5 latach;
 3. Niekorzystanie w ostatnich 5 latach ze szkoleń specjalizacyjnych finansowanych ze środków publicznych.

Wykaz literatury do postępowania kwalifikacyjnego:

 1. Podstawy pielęgniarstwa – Zahradniczek K., Zarzycka D.,Ślusarska B. (red.): PZWL W-wa  2008r.
 2. Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne -  Muscari M.E. (red. wyd. pol. K. Bernat): Czelej, Lublin 2005

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

Szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie Pielęgniarstwa Neonatologicznego

dla pielęgniarek i położnych

Miejsce szkolenia: Krosno

Termin kwalifikacji :  29 grudnia 2016 r. godz: 13:00

Miejsce kwalifikacji:  Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych  Sp. z o.o.  Placówka Szkoleniowa w Krośnie, ul. Bieszczadzka 5, 38-400 Krosno (II piętro, sala nr 210)

 

Liczba miejsc refundowanych: 25

Wymagania formalne:

 1. Posiadanie aktualnego prawa wykonywania zawodu;
 2. Praca w zawodzie pielęgniarki co najmniej 2 lata w ostatnich 5 latach;
 3. Niekorzystanie w ostatnich 5 latach ze szkoleń specjalizacyjnych finansowanych ze środków publicznych.                                                                                                                                                                         

Wykaz literatury do postępowania kwalifikacyjnego:

 1. Podstawy pielęgniarstwa – Zahradniczek K., Zarzycka D.,Ślusarska B. (red.): PZWL W-wa  2008r.
 2. Szczapa J. (red.): Podstawy neonatologii. PZWL, Warszawa 2008

Informacje ogólne dotyczące szkoleń specjalizacyjnych rozpoczynających się w grudniu 2016r.

 1. Obowiązkiem uczestnika szkolenia specjalizacyjnego jest złożenie dokumentów przed postępowaniem kwalifikacyjnym do dnia 22 grudnia 2016r.
  na adres: 

Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Sp. z o.o.
z siedzibą w Rzeszowie - Placówka Szkoleniowa w Krośnie,
ul. Bieszczadzka 5, 38-400 Krosno

Dokumenty  do pobrania są na stronie internetowej  OKPPiP – zakładka Formularze.

 1. a)Wniosek o dopuszczeniu do szkolenia specjalizacyjnego/Karta zgłoszenia na szkolenie specjalizacyjne;
 2. Oświadczenie, że w ostatnich 5 latach nie odbywałam/łem szkolenia specjalizacyjnego finansowanego ze środków publicznych;

Dodatkowo:

 1. a)Prawo Wykonywania Zawodu potwierdzone za zgodność z oryginałem (przez pracodawcę lub Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych);
 2. b)Udokumentowanie co najmniej 2 lat stażu pracy w ostatnich 5 – ciu latach w zawodzie pielęgniarki/położnej (zaświadczenie z zakładu pracy, świadectwo pracy);
 3. c)Kserokopie ukończonych kursów specjalistycznych w dziedzinach szkoleń specjalizacyjnych  zgodnie z wymaganiami  programu kształcenia (strona internetowa CKPPiP). W przypadku braku wymaganych kursów, uczestnik jest zobowiązany do ich ukończenia w czasie trwania szkolenia specjalizacyjnego.

 

 1. 1.Osoby, które nie zakwalifikują  się na miejsca finansowane- mogą uczestniczyć w szkoleniu w ramach miejsc poza limitem – płatnych w kwocie objętej umową Organizatora kształcenia  z Ministerstwem Zdrowia.
  1. a)Województwo lubuskie – szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego dla pielęgniarek,
 • odpłatność - 2 920,00 zł.
 1. b)Województwo wielkopolskie – szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego dla pielęgniarek,
 • odpłatność – 2 300,00 zł.
 1. Województwo śląskie – szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego dla pielęgniarek,
 •  odpłatność – 2 370,00 zł.
 1. Województwo podkarpackie – szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa neonatologicznego dla pielęgniarek i położnych,
 •  odpłatność  2 250,00 zł.

Odpłatność za szkolenie może być realizowana jednorazowo lub w czterech semestrach lub miesięcznie przez okres realizowanego szkolenia od 15 do 20 miesięcy. Wariant odpłatności określa uczestnik szkolenia w podpisywanej umowie.

Uprzejmie informujemy, iż w ramach Projektu, w najbliższy piątek tj. 18.11.2016 o godzinie 15.00 w siedzibie OKPPiP w Krośnie przy ul. Bieszczadzkiej 5, odbędą się kwalifikacje do Kursu specjalistycznego Wywiad i badanie fizykalne.

Kwalifikacje obejmą dwie edycje kursu, czyli 40 miejsc szkoleniowych.

Osoby, które uczestniczyły lub starały się o zakwalifikowanie do innych kursów w ramach Projektu nie muszą ponownie składać nowych dokumentów, jednak są zobowiązane uzupełnić aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu (ważne 30 dni).

Kwalifikacja odbywa się na takich samych zasadach jak poprzednie, jednak spełniając warunek programu kursu – test kwalifikacyjny składa się z 60 pytań z zakresu anatomii i fizjologii człowieka.

Zakres treści w ramach wymagań wstępnych:

- Traczyk W.: Fizjologia człowieka w zarysie. PZWL, Warszawa 2013

- Maciejewski R., Torres K.: Anatomia czynnościowa. Wyd. Czelej, Lublin 2007

Obecność na kwalifikacji jest obowiązkowa.

W razie pytań prosimy o kontakt: 508 868 063.

Placówka szkoleniowa Rzeszów

35-083 Rzeszów
ul. Rymanowska 3

tel./fax: 17 77 88 481
księgowośc: 508 867 513/ 508 867 922
biuro projektu: 508 867 547 / 508 867 537
dział merytoryczny: 508 867 595/ 508 867 766
/ 508 867 959 
sekretariat: 508 867 703 / 519 758 329

e-mail: rzeszow@okppip.pl

Placówka szkoleniowa Krosno

38-400 Krosno
ul. Bieszczadzka 5

tel./fax: 13 43 72 781
tel: 508 867 756
tel: 508 867 946

e-mail: krosno@okppip.pl

Placówka szkoleniowa Tarnobrzeg

 39-400 Tarnobrzeg
ul. 1 Maja 1

tel./fax: 15 823 28 80
15 823 23 23

e-mail: tarnobrzeg@okppip.pl