Realizacja bezpłatnych szkoleń w ramach projektu pn. „Wsparcie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych."
Plany kształcenia na I półrocze 2023 roku.
Zapraszamy do zapoznania się z pierwszymi planami kształcenia na I półrocze 2023 roku (placówka szkoleniowa w Rzeszowie).
Profil na Facebooku.
Serdecznie zapraszamy wszystkich do polubienia i zapozniania się z naszym profilem na Facebooku "Pielęgniarki na platformie".

Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Sp z o. o. w Rzeszowie informuje, że od stycznia 2011 roku realizuje projekt partnerski Leonardo da Vinci pod nazwą „Room Nurse Skill Management (R.N.K.S.)”, którego celem jest porównanie i ujednolicenie kształcenia podyplomowego pielęgniarek operacyjnych. Partnerami projektu są znaczące organizacje z następujących krajów:

Francja (reprezentowana przez następujące organizacje IFCIL, UNAIBODE, CHU- Hospital de Tours, DP),
Belgia (reprezentowana przez następujące organizacje ISEI – instytut Superieur d’Enseigmeent Infirmier, EORNA- European Operating Room Nurses Association),
Finlandia reprezentowana przez SAVONIA Universyty of Applied Scence,
Polska reprezentowana przez OKPPiP Sp. z o.o. w Rzeszowie i BD Center.

Projekty partnerskie LdV to wielostronne projekty umożliwiające organizacjom z różnych krajów współpracę na niedużą skalę. Głównym zamierzeniem tych projektów jest ułatwienie partnerom wymiany doświadczeń i rozszerzania współpracy na poziomie europejskim. W toku realizacji projektu odbywają się wzajemne wizyty partnerów, będące okazją do bezpośrednich spotkań ekspertów i wzajemnego uczenia się (tzw. peer learning). Pomiędzy spotkaniami każdy partner prowadzi w swoim kraju działania lokalne związane z projektem. Dwuletnia współpraca zakończy się konkretnym rezultatem - wspólnie opracowanym przez partnerów produktem – kwestionariuszem kluczowych umiejętności pielęgniarki operacyjnej, który pozwoli na późniejsze upowszechnienie i stosowanie wyników projektu (np. w formie wspólnego raportu, broszury, strony internetowej, płyt CD, konferencji, itp.).
Projekt partnerski będzie też służył kontynuacji wcześniejszej współpracy i może stać się pierwszym krokiem w kierunku projektów mobilności lub transferu innowacji LdV.
W ramach projektu odbyło się pierwsze spotkanie w dniach 20-21.01.2011r w Tours w Francji, następne zostały zaplanowane w Krakowie (30.06.- 1.07.2011r), w Brukseli (20-21.10 2011), w Kuopio (9-10.02.2012r), w Dublinie (14-15.06.2012r) i na zakończenie projektu w Paryżu 15- 16.11.2012 r). Spotkanie są organizowane przez partnera z danego kraju.

Project - „ORNKSM- Operatin Room Nurses Key Skills Management”
Kluczowe Umiejętności Pielęgniarek Operacyjnych
Projekt opiera się na dwóch podstawowych założeniach:
1. Innowacyjne podejście do zarządzania jakością opracowane przez IFCIL (www.ifcil.fr) dla różnych firm i organizacji chcących poprawić swoje kompetencje.
2. Duża mobilność pielęgniarek w obrębie UE, a praca wykonywana przez instrumentariuszki jest obarczona dużym stopniem ryzyka i wymaga ciągłego dokształcania i podnoszenia umiejętności i kompetencji pozwalających bez obciążeń wykonywać pracę.

Celem projektu jest upowszechnienie i wdrożenie podejścia KSM w innych krajach w obrębie UE poprzez współpracę z wybranymi grupami docelowymi pracującymi w tym zawodzie, w dwóch etapach;
1. Zastosowanie podejścia i metod, które są oparte na pewnych aspektach ryzyka związanego z wykonywaniem pracy na bloku operacyjnym.
2. Rozpowszechnianie wyników i rezultatów projektu we wszystkich krajach EU oraz EORNA www.eorna.eu - European Operating Room Nurses Association, Europejskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Operacyjnych, oficjalnego partnera projektu.
System kształcenia pielęgniarek w Europie jest bardzo zróżnicowany, a wykonywana praca jest obarczona dużym stopniem ryzyka, z którym muszą borykać się w warunkach ciągłej presji i stresu w środowisku pracy. Dodatkowo inne czynniki wpływające stale zmieniające się warunki pracy to min.:
• Innowacje i postęp naukowo-techniczny,
• Starzejące się społeczeństwo,
• Częste zmiany prawne,
• Wielokulturowość i zróżnicowanie personelu,
• Zmniejszenie się liczby personelu przy jednoczesnym zwiększeniu obowiązków w pracy.
Wyżej wymienione czynniki mają wpływ na:
• Zwiększenie presji i poziomu stresu wśród pracowników,
• Zwiększenie absencji wśród pracowników,
• Trudności w planowaniu pracy zespołu,
• Duża rotacja pracowników, częste zastępstwa.
Jednocześnie, ze względu na liczbę wypadków w salach operacyjnych - która pozostaje na stałym wysokim poziomie, z dniem 1 stycznia 2010 r., Światowa Organizacja Zdrowia wprowadziła tzw. „checklist” listę kontrolną w salach operacyjnych, aby zmniejszyć częstość występowania incydentów.
W odpowiedzi na powyższe kwestie i wykorzystaniem KSM stworzony został ten projekt. IFCIL stworzył obraz niezbędnych umiejętności mających odniesienie do środowiska operacyjnego oraz procesu zarządzania i wdrażania kluczowych praktyk mających wpływ na jakość pracy. Dzięki temu projektowi, szkoły dla pielęgniarek oraz zespoły pracowników sal operacyjnych będą mogły z łatwością stosować proponowane rozwiązania, co w konsekwencji będzie wpływało na jakość pracy oraz metod szkolenia i podnoszenia kwalifikacji. Umiejętność radzenia sobie ze stresem przez zespół operacyjny ma korzystny wpływ na przebieg operacji, co w rezultacie ma pozytywny wpływ na zdrowie pacjenta.
Podejście KSM będzie stanowić konkretne narzędzie ułatwiające pracę menadżerom kierującym dużymi zespołami pracowników, do prowadzenia kart obserwacji umiejętności pracowników sal operacyjnych, w procesie rekrutacji nowych pracowników, podczas szkolenia wykwalifikowanych kadr, w trakcie przyjmowania nowego pracownika do zespołu itp.
Oczekiwanym rezultatem projektu będzie, zatem ułatwienie wprowadzenia listy kontrolnej w salach operacyjnych według zaleceń WHO oraz rozpoznanie i zapobieganie groźnym incydentom, do których może dojść przed, w trakcie lub po operacji. Aby stworzyć mapę najczęstszych zagrożeń i incydentów, do których może dojść w warunkach sali operacyjnej, IFCIL stworzył arkusz obserwacyjny, który ma ułatwić opracowanie odpowiednich narzędzi i metod ich zapobiegania przez personel bloków operacyjnych.

Pliki do pobrania


Dissemination Plan

meeting Brussels agenda

meeting Cracovie agenda

Minutes Kuopio 9_10_2_2012

Minutes Kuopio 11_2_2012

Prezentacja Projekt ORN KSM

 

 

 

 

 

 

 




 WIELOLETNIE DOŚWIADCZENIE!

Działamy od 1999 roku, szkoląc pielęgniarki i położne na terenie całego kraju.

PROFESJONALNY ZESPÓŁ!

Wykwalifikowani pracownicy z wieloletnim doświadczeniem w organizacji szkoleń.

SOLIDNA MARKA

Jesteśmy laureatami kilkudziesięciu prestiżowych nagród i wyróżnień.

Placówka szkoleniowa Rzeszów

35-083 Rzeszów
ul. Rymanowska 3

tel/fax: 17 77 88 481
księgowość: 508 867 513
biuro projektu: 508 867 547
dział merytoryczny: 508 867 959
sekretariat: 508 867 703 

e-mail: rzeszow@okppip.pl

Placówka szkoleniowa Krosno

38-400 Krosno
ul. Bieszczadzka 5

tel./fax: 13 43 72 781
tel: 508 867 756
tel: 508 867 946
tel: 508 868 063
tel: 727 478 727

e-mail: krosno@okppip.pl

Placówka szkoleniowa Tarnobrzeg

39-400 Tarnobrzeg
ul. 1 Maja 1

tel./fax: 15 823 28 80
15 823 23 23

e-mail: tarnobrzeg@okppip.pl